Algemene Voorwaarden betreffende Levering en Montage

Algemene voorwaardenbetreffende levering en montagevan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEZE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

1.Algemeen.

a.Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "GEZE", wordt daarmee aangeduid de te Eindhoven gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEZE Benelux B.V.".

b.De wederpartij van GEZE bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als"koper".

2.Toepasselijkheid.

a.Op alle overeenkomsten die GEZE sluit zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b.Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van koper, worden door GEZE uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.

c.Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor GEZE slechts bindend, indien deze door GEZE schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

d.Alle overeenkomsten met GEZE worden geacht in de plaats van vestiging van GEZE tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van GEZE gekozen.

e.Mochten een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is GEZE steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet metvernietiging wordt bedreigd.

3.Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst; wijzigingen en annuleringen.

a.Alle aanbiedingen van GEZE zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.

b.Een door koper geplaatste order is voor GEZE eerst bindend nadat zij hetzij de order zonder enig voorbehoud schriftelijkaan koperheeft bevestigd, hetzij is begonnen met de uitvoering van de order.

c.In de aanbieding worden specificaties bij benadering opgenomen. GEZE staat niet voor de exacte juistheid van deze specificaties in. Tekeningen en beschrijvingen worden ter informatie bij de aanbieding gevoegd, tenzij uit de order dan wel uit andere stukken behorend bij de overeenkomst het tegendeel blijkt.

d.GEZE behoudt zich het recht voor om de producten die zijn opgenomen in de gesloten overeenkomst zonder nadere aankondiging te kunnen aanpassen, indien de betreffende producten hierdoor voor koper geen onacceptabele veranderingen hebben ondergaan. Acceptabele veranderingen zijn in het bijzonder technische veranderingen, verbeteringen naar de nieuwste stand van de wetenschap en de techniek, verbetering van de constructie en materiaal.

e.Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal GEZE gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan koper door te berekenen. GEZE zal koper over deze prijswijzigingen steeds informeren.

f.Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door koper worden opgegeven, met welke wijzigingen GEZE niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk door koper wordt geannuleerd, komen allereeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van koper. Ingeval van annulering door koper zal koper tevens een per direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan GEZE verbeuren ter grootte van 100% vanhet totale offertebedrag (inclusief omzetbelasting), zulks onverminderd het recht van GEZE de eerdergenoemde kosten en schaden volledig op koper te verhalen.

g.Voor zover GEZE voor leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering, hetzij voor de grondstoffen ter vervaardiging daarvan, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van de orders door één of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbindenvan dehaar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper te zijn gehouden.GEZE is in dat laatste gevalslechtsverplicht tot terugbetaling van de reeds door koper vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen werkzaamheden zijn verricht of zaken zijn geleverd.

4.Levering.

a.De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. De levertijd zal niet aanvangen voordatde koper alle door hem aan te leveren bescheiden heeft aangeleverd ende overeengekomen voorschotbetaling op de rekening van GEZE zal zijn ontvangen. Opgegeven levertijden zullen nimmer kunnen wordenbeschouwdals fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b.GEZE is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag GEZE derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.

c.Wordt het gekochte door of namens GEZE ter levering aangeboden, doch niet directaanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij GEZE nalaat het gekochte af te zonderen met duidelijke bestemming voor koper.Hetzelfde geldt indien het gekochte als gevolg vanaanwijzingenvan koper tijdelijk elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.

d.De kosten van verzendingvan de door GEZE te leveren productendie door koper zijn besteldkomen voor rekening vanGEZE, zulks met uitzondering van orders van koper met een totale omvang van € 500,--exclusief BTW of minder. Voor orders van koper bij GEZE met een totale omvang van € 500,--of minder zal door GEZE bij koper een vaste ordertoeslag in rekening worden gebracht van € 50,--per order.

e.Het gekochte is voor rekening en risico van koper vanaf het moment dat het duidelijk.

5.Garantie.

a.GEZE garandeert de gegoedheid van dedoor haar geleverde producten. Ingeval sprake is van ondeugdelijke producten, worden deze producten vervangen door deugdelijke producten. Indien geen deugdelijkevervangendeproducten kunnen worden geleverd, kan GEZE in plaats van vervanging koper crediteren voor de oorspronkelijke voor dat product in rekening gebrachte prijs.Verdere garantie wordt door GEZE niet verstrekt.

b.Op de inhoud van adviezen, aanwijzingen, handelingen en andere documenten van GEZE, kunnen geen aanspraken jegens GEZE worden gebaseerd, tenzij de betrouwbaarheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door GEZEis gegarandeerd en tevens conform deze aanwijzingen door koper is gehandeld.

c.Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting, samenstelling of hoeveelheid,tot 5%, geven koper geen recht tot enige aanspraak op GEZE ter zake.

d.Deonder a. bedoeldegarantie voor door GEZE geleverde producten bedraagttwaalf maanden gerekend vanaf de dag van de aflevering van de producten door GEZE dan wel -voor zover door GEZE ook de montage van de producten wordt verricht-vanaf de dag waarop door GEZE de montagewerkzaamheden zijn verricht. Indien uiterlijk binnen drie maanden na deaflevering c.q. uitvoering van de montagewerkzaamhedeneen GEZE -servicecontract wordtgesloten, dan kan de garantietermijn worden verlengd tot maximaal vierentwintig maanden vanaf de datum van levering c.q. uitvoering van de montagewerkzaamheden. Niet onder de garantie vallen schade en/of gebreken aan het product die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, vandalisme of andere van buitenaf komende oorzaken dan wel het gevolg zijn van normale slijtage.

e.De in dit artikel genoemde garantiebepalingen zijn uitsluitend geldigvoor leveringen en montages binnen het grondgebied van de Benelux. Op eventuele leveringen en montages buiten het grondgebied van de Benelux worden geen garanties verstrekt.

f.Iedere aanspraak van koper op garantie komt te vervallen indien en zodra de koper zonder toestemming van GEZE door derden (onderhouds)werkzaamhedenaan de door GEZE geleverde en/of gemonteerde producten laat verrichten.

6.Gebreken/klachten

a.Klachten ter zakevan gebreken en afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, hoeveelheid of afmetingvan de door GEZE geleverde en (voor zover van toepassing) gemonteerde producten, dienen door koper schriftelijk bij aangetekend schrijven binnen dertig dagen nadat het gebrek c.q. de afwijking is ontdekt dan wel redelijkerwijsontdekt had kunnen wordenbij GEZE te worden ingediend,op straffe van verval vanelke aansprakelijkheid van GEZE uit dien hoofde. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van koper hierdoor niet opgeschort.Bij schending van de in de eerste volzin van dit artikellid neergelegde klachtplicht zal koper evenmin een beroep kunnen doen op de in artikel 5 van deze voorwaarden bedoelde garantie.

b.Zaken, waarover koper heeft gereclameerd, mogen niet dan na ontvangst van schriftelijke aanwijzingen van GEZE worden teruggezonden. Zodra zaken door koper zijn bewerkt, verwerkt en/of verpakt, kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.

c.GEZE is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken, dan wel vervangende zaken, opgetreden gedurende het vervoer of gedurende het onderzoek, behandeling of verpakking in het bedrijf van koper.

d.Vervangen zaken worden wederom eigendom van GEZE.

e.Onverminderd het hiervoor onder lid a van dit artikel bepaalde geldt dat ieder vorderingsrecht -vorderingen ter zake schadevergoeding daaronder begrepen -van koper op GEZE uit hoofde van de door GEZE geleverde producten vervalt door het verloop van 1 jaar,gerekend vanaf het moment dat de producten van GEZEaan koper zijn geleverddan wel (wanneer de producten tevens door GEZE zijn gemonteerd) vanaf het moment dat de montage vande producten heeft plaatsgevonden.

7.     Aansprakelijkheid.

a.     De aansprakelijkheid van GEZE ter zake de door haar geleverde producten en (voor zover van toepassing) de montage van die producten is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

b.     Behoudens grove schuld aan de zijde van GEZE  is alle aansprakelijkheid van GEZE ter

zake door haar geleverde en/of gemonteerde producten, zoals bedrijfsschade, andere indirecte   schade   en   schade   als   gevolg   van   aansprakelijkheid   jegens   derden, uitgesloten.

c.     Onverminderd  het  bepaalde  in  het  vorige  lid  is  de  aansprakelijkheid  van  GEZE

ingevolge de overeenkomst met koper in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen of geen verzekering ter zake de aansprakelijkheid aanwezig is, tot de factuurwaarde van de desbetreffende zaak exclusief omzetbelasting.

8.     Overmacht.

a.     GEZE is nimmer aansprakelijk voor door koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband met of voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door GEZE, van enige voor GEZE uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van enige oorzaak buiten de macht van GEZE, zoals bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht.

b.     In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen van GEZE van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal GEZE koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voormelde schriftelijke mededeling door GEZE, zullen zowel koper als GEZE gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder rechterlijke tussen-komst als ontbonden te beschouwen.

c.     Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal koper aanspraak op

schadevergoeding hebben.

9.     Betalingsvoorwaarden.

a.     De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, in de valuta welke staat vermeld in de offerte/orderbevestiging, hetzij ten kantore van GEZE, hetzij op een van de bankrekeningen van GEZE.

b.     Door koper gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van

alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als koper zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.

Indien GEZE zulks verlangt, is koper te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs

geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

c.     Ingeval   koper   nalaat   tijdig  te   betalen  of  tijdig  verplichting(en)   ingevolge   de overeenkomst na te komen, is GEZE gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van GEZE tot volledige betaling van het totale orderbedrag inclusief omzetbelasting.

d.     Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.Voorts zal ingeval van niet tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,5% per maand - een gedeelte van een maand wordt in dat verband als een gehele maand gerekend - verschuldigd zijn, onverminderd het recht van GEZE op vergoeding van verdere schade.

e.     Vanaf het moment dat koper in verzuim is met het tijdig betalen van het door koper

aan GEZE verschuldigde zijn alle kosten verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder ook de buitengerechtelijke kosten - die GEZE zal moeten maken om tot incassering van haar vorderingen op koper te komen voor rekening van koper. Voor wat betreft de buitenrechtelijke incassokosten is GEZE gerechtigd de volgende tarieven te hanteren (gestaffeld): 15% over de eerste € 5000 en 5% over het meerdere, zulks met een minimum van € 500.

f.     GEZE heeft te allen tijde het recht van koper nadere zekerheden voor de betaling van haar vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is GEZE bevoegd de verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de order of een gedeelte daarvan op grond daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van GEZE op volledige betaling van het totale orderbedrag inclusief omzetbelasting.

g.    Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de administratie van GEZE voorkomende gegevens beslissend.

10.   Eigendomsvoorbehoud.

a.     De eigendom van het verkochte blijft aan GEZE tot de dag, en gaat eerst over op koper op de dag, waarop koper alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de koopovereenkomst en het verkochte zal hebben voldaan. Mocht GEZE echter voor gemeld tijdstip een nieuwe overeenkomst met koper sluiten, dan geldt dat de eigendom van de eerder afgeleverde zaken tot meerdere zekerheid van de nieuwe schuld aan haar verblijft, totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door GEZE  aan koper afgeleverde zaken eigendom van GEZE blijven.

b.     Geheel  voor  rekening  van  koper  zijn  alle  risico's  van  gehele  of  gedeeltelijke beschadiging,  tenietgaan  of  verlies,  door  welke  oorzaak  ook,  van  de  onder  zijn

berusting zijnde, doch aan GEZE in eigendom toebehorende zaken; koper is verplicht deze zaken, voor eigen rekening, doch ten behoeve van GEZE tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

c.     GEZE behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursgerechtelijke werken voor.

11.   Levering, montage, installatie.

a.     De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van koper en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

b.     De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal GEZE in nader overleg treden met koper.

c.   Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop GEZE de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

d.    Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 8a. tot en met 8c. bepaalde voor het geval dat GEZE door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

e.     Indien  is  overeengekomen  dat  de  werkzaamheden  en/of  levering  in  fasen  zullen

plaatsvinden, mag GEZE de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de koper de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

f.     Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde  gegevens  niet,  niet  tijdig  of  niet  overeenkomstig  de  opdracht  ter beschikking staan van GEZE worden de werkzaamheden geacht door koper te zijn aanvaard.

g.     Monteurs van GEZE of door GEZE ingeschakelde derden die zich bezighouden met de montage van producten voor of bij koper dan wel elders, zijn op geen enkele wijze bevoegd om GEZE op enige wijze juridisch te vertegenwoordigen c.q. te binden. Daarnaast  zijn  bedoelde  personen  niet  bevoegd  tot  het  verrichten  van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de tussen GEZE en koper gesloten overeenkomst zijn opgenomen. Ook zijn bedoelde personen niet bevoegd om enige mondelinge bestelling te accepteren. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen overeenkomstig hetgeen in deze voorwaarden in artikel 3 is vastgelegd. Het hiervoor gestelde laat de bevoegdheid van de monteurs van GEZE tot het in samenspraak met de koper opleveren (al dan niet middels een opleverrapport) van de uit te voeren werkzaamheden onverlet.

h.     Naast de in de overeenkomst opgenomen prijzen voor leveringen en montage- en/of

installatiewerkzaamheden worden standaard in rekening gebracht:

1.    meerkosten van montage- en/of installatiewerkzaamheden, opslag en overige kosten bij onvoorziene onderbreking van de werkzaamheden ten gevolge van bouwkundige vertragingen;

2.   overwerk en toeslagen in verband met op verzoek van koper of zijn vertegenwoordiger te verrichten nachtelijke werkzaamheden en/of werkzaamheden op feest- en/of zondagen;

3.     meerwerk, dat in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet uitdrukkelijk is opgenomen;

4.     kosten in verband met verpakking en verzekering.

i.   Indien GEZE op verzoek c.q. in opdracht van koper montage- en/of installatiewerkzaamheden dient te verrichten, dienen deze montage- en/of installatiewerkzaamheden en ingebruikname te geschieden door monteurs van GEZE en/of door GEZE ingeschakelde derden.

j.      Uiterlijk veertien dagen vóórdat koper de te installeren roerende zaken in gebruik wil nemen dient hij dit schriftelijk aan GEZE kenbaar te maken. Van ingebruikname kan geen sprake zijn, indien de op de door GEZE te gebruiken checklist voorkomende bouwkundige  informatie  niet  volledig  en  juist  door  de  koper  is  medegedeeld. Eventuele kosten die ontstaan in verband met het niet verstrekken van bedoelde informatie, komen voor rekening van de koper.

12.   Aanvullende voorwaarden voor montage van producten door GEZE

De hierna volgende voorwaarden zoals neergelegd in de artikelen 13 tot en met 24 zijn uitsluitend van toepassing op de volgende producten indien en voor zover die producten door (of onder verantwoordelijkheid van) GEZE geleverd en gemonteerd worden: draaideurautomaten, rook- en warmteafvoer (RWA), reddingswegsystemen (RWS), schuifdeurautomaten (met of zonder vleugels), SK deuren en eventuele overige soorten te leveren en monteren automatisch bediende deuren. De overige artikelen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij levering en montage van voorgenoemde producten. In geval van strijdigheid tussen deze artikelen en de hierna te noemen artikelen 13 tot en met 24 zijn laatstgenoemde artikelen doorslaggevend.

13. Maatvoering

De productie van GEZE wordt aangestuurd volgens van tevoren van koper verkregen maatvoering en niet volgens opmeting. Voor de juistheid van de doorgegeven maten en overige gegevens draagt koper de verantwoordelijkheid en kan GEZE nimmer aansprakelijk worden gehouden.

14.Tekenwerk

1. Tekeningenwerk wordt niet door GEZE vervaardigd, tenzij dit expliciet in de offerte en/of order is aangegeven.

2.Indien en voor zover door GEZE ten behoeve van de uitvoering van een door koperverstrekte opdracht (productie)tekeningen worden vervaardigd, dan zijn deze tekeningen bepalend voor de door GEZE te leveren en installeren zaken. Afwijkingen in het werk ten opzichte van deze tekeningen zijn voor rekening en risico van de koperen geven kopergeen aanspraak op enigevorm van schadevergoeding. GEZE is in dat geval gerechtigd de overeengekomen prijs bij de koperin rekening te brengen zonder dat koperin dat geval het recht heeft betaling te weigeren en/of op te schorten.

15.Bouwkundige voorzieningen

Onderstaande bouwkundige werkzaamhedenzijn voor rekening van koper(en dienen derhalve door koperof derden te worden uitgevoerd):

-Een stevig (eventueel verstevigd), vlak en loodrecht montagevlak.

-De vloer dient 100% vlak afgewerkt en volledig waterpas te zijn.

-Aanbrengen van voorzieningen in het metselwerk en/of vloer voor het bevestigen van de diverse onderdelen.

-Eventueel hak-, breek-, timmer-, metsel-, en schilderwerk aan muren en plafonds.

-Aanbrengen van profielen of andere benodigde afwerkingen tussen de bestaande bouw en de te leveren deur.

-Demontage van bestaande deuren en/of objecten die niet in de offerte en/of order zijn opgenomen.

16.Elektrotechnische voorzieningen

1.Onderstaande elektrotechnische werkzaamhedenzijn voor rekening van de koper (en dienen derhalve door koperof derden te worden uitgevoerd):

-Aanbrengen van één voeding per deurautomaat, volgens GEZE voorschriften.

-Buisleiding, inclusief bekabeling tussen automaat en bediening volgenseendoor GEZE aangeleverd kabelplan.

-Eventuele inbouwdozen t.b.v. programmaschakelaar/sleutelschakelaar en druk-, elleboogschakelaars.

2.Koperstaat er voorts voor in dat de planning en uitvoering van de aan te leggen kabels, leidingen en elektra dusdanig is dat GEZE de door haar te monteren producten deugdelijk en zonder extra kosten kan aansluiten op deelektra. Koperstaat er voorts voor in dat daarbij tevens de eventuele aanwijzingen en voorschriften van GEZE in acht worden genomen.

17. Montagewerkzaamheden

1. Op de dag van de montage en/of inbedrijfstelling dient de koper vertegenwoordigd te worden door een bevoegde verantwoordelijke.

2. De tarieven voor montage en inbedrijfstelling zijn geldig voor één interventie per werk, zonder onderbreking.

3. Extra werken worden in rekening gebracht op basis van de algemene voorwaarden en de geldende tarieven van GEZE.

4. Niet in de order genoemde gebruikte materialen worden afzonderlijk bij koper in rekening gebracht (kabels etc.).

5. Koper dient voor minimaal 2 aansluitingen 230 V werkstroom te zorgen.

6. Koper dient voor voldoende verlichting op de werkplaats te zorgen.

18. Opslag materialen en gereedschappen

Koper stelt een veilige, afsluitbare opslagruimte ter beschikking. Eventuele beschadigingen aan de opgeslagen materialen zijn voor rekening en risico van koper.

19. Horizontaal en verticaal transport:

Indien op de bouwlocatie verticaal transport vereist is en/of de bouwlocatie moeilijk bereikbaar is, dan dient transport door koper te worden voorzien en zijn die kosten voor rekening van koper.

20. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW.

21. Geldigheid

Offertes van GEZE zijn geldig tot 60 dagen na offertedatum.

22. Levertijd

1. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. De levertijd zal niet aanvangen voordat de schriftelijke opdracht en (indien van toepassing) de door koper goedgekeurde tekeningen/afmetingen zijn ontvangen en aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan:

2. Het opgeven van levertijden door GEZE is voor GEZE niet verplicht. Indien levertijden worden opgegeven, dan zal dit geschieden in de door GEZE aan koper te zenden orderbevestiging. Alle door GEZE genoemde levertijden zijn indicatief. Koper kan aan opgegeven levertijden derhalve geen rechten ontlenen.

3. Opgegeven levertijden zijn exclusief montage. In geval van volledige montage door GEZE zullen de levertijden met 10 werkdagen worden verlengd.

23. Oplevering/vervaltermijn aanspraken

1. De oplevering van de door GEZE te verrichten montagewerkzaamheden gebeurt in overleg met de monteur, direct na montage.

2. Indien de monteur zijn montagewerkzaamheden heeft afgerond wordt het werk geacht te zijn opgeleverd en neemt de termijn voor betaling van het resterende deel van het orderbedrag zoals genoemd in het hierna te noemen artikel 24 lid 1 een aanvang.

3. Een tekenbevoegd persoon dient namens koper het opleverrapport ter goedkeuring te ondertekenen.

4. De namens GEZE aanwezige monteur (of andere vertegenwoordiger van GEZE) mag er op vertrouwen dat degene die namens de koper het opleverrapport ondertekent ook tekeningbevoegd is. De koper zal zich in dat verband niet op onbevoegdheid van de betreffende vertegenwoordiger kunnen beroepen.

5. Het ontbreken van een opleverrapport en/of een handtekening van de koper maakt niet dat van een rechtsgeldige oplevering van de montagewerkzaamheden geen sprake is.

6. Onverminderd het hiervoor bepaalde in artikel 6 lid a van de algemene voorwaarden geldt dat ieder vorderingsrecht van koper op GEZE uit hoofde van de door GEZE geleverde producten en uitgevoerde (montage)werkzaamheden vervalt door het verloop van 1 jaar gerekend vanaf het moment dat de montagewerkzaamheden zijn afgerond.

24. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsvoorwaarden voor de door GEZE te verrichten leveringen, montagewerkzaamheden en overige werkzaamheden luiden als volgt (de genoemde percentages betreffen percentages van het totale orderbedrag, incl. BTW): - 50% betaling binnen 7 dagen na het verstrekken van de order aan GEZE, - 30% betaling binnen 7 dagen na melding van GEZE aan koper (al dan niet op een tweede deelfactuur) van het gereed zijn van het product/de producten, - 20% betaling binnen 30 dagen na oplevering.

2. GEZE behoudt zich het recht voor om na toetsing van de kredietwaardigheid de betalingsvoorwaarden te herzien.

3. Indien de koper niet tijdig aan de hiervoor genoemde betalingsverplichtingen voldoet, dan is GEZE gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve van de koper op te schorten totdat alsnog aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Tevens is GEZE in dat geval gerechtigd de overeenkomst met de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en de kosten en schade (inclusief de gederfde winst) ten gevolge van de buitengerechtelijke ontbinding op de koper te verhalen.

4. Eventuele klachten van koper over de levering en/of montage van de producten en/of betreffende welke handeling dan wel nagelaten handeling van GEZE dan ook laten de betalingsverplichtingen van koper onverlet en geven koper niet het recht de betalingsverplichtingen jegens GEZE op te schorten. Evenmin komt koper het recht toe om welke reden dan ook factuurbedragen van GEZE te verrekenen met (vermeende) tegenvorderingen van koper.

25.Toepasselijk recht.

a. Op alle overeenkomsten van GEZE en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien koper aldaar woonplaats heeft.

b. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

26.Geschillen.

Alle geschillen tussen GEZE en koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van GEZE om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar koper gevestigd is, te wenden.