Algemene Voorwaarden betreffende Servicecontracten

Algemene voorwaarden betreffende servicecontracten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEZE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

1. Algemeen.

a.Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "GEZE", wordt daarmee aangeduid de te Eindhoven gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEZE Benelux B.V.".

b. De wederpartij van GEZE bij de overeenkomst, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduidals "opdrachtgever".

2. Toepasselijkheid.

a. Op alle servicecontractendie GEZE met een opdrachtgever sluit zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Afwijkende voorwaarden, waaronder voorwaarden van opdrachtgever, worden door GEZE uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.

c. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor GEZE slechts bindend, indien deze door GEZE schriftelijk aan opdrachtgeverzijn bevestigd.

d. Alle overeenkomsten met GEZE worden geacht in de plaats van vestiging van GEZE tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van GEZE gekozen.

e. Mochten een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is GEZEsteeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

3. Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst

a. Alle aanbiedingen van GEZE zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.

b. Een door opdrachtgevergeplaatste order is voor GEZE eerst bindend nadat opdrachtgeverde orderzonder enig voorbehoud binnen veertien dagen naontvangst daarvan schriftelijk heeft bevestigddan welnadat GEZE de (eerste) factuur betreffende de overeengekomen prijs ter zake het servicecontract aan opdrachtgever heeft verzonden.

4. Verlenging garantie.

a. Verlenging van een tussen GEZE en de opdrachtgever bij gelegenheid van de levering/montage van producten van GEZE gegeven garantietermijn heeft uitsluitend plaats ingeval er een servicecontract tussen partijen wordt gesloten. Uitsluitend in dat geval wordt de garantietermijn van 12 maandenverlengd tot 24 maanden(gerekend vanafde dag van de aflevering van de producten door GEZE dan wel -voor zover door GEZE ook de montage van de producten wordt verricht -vanaf de dag waarop door GEZE de montagewerkzaamheden zijn verricht).

b. Verlenging van de onder a. bedoelde garantietermijn heeft voorts alleen plaats indien en voor zover uiterlijk binnen drie maanden na de afleveringvan de producten van GEZE dan wel -voor zover door GEZE ook de montage van de producten wordt verricht -binnen driemaanden na de. uitvoering van de montagewerkzaamheden een GEZE-servicecontract wordt gesloten.

c. Indien en voor zover in het kader van het servicecontract tussen partijen is overeengekomen dat bepaalde onderdelen tijdens een onderhoudsbeurt om niet door GEZE zullen worden vervangen, dan geldt dat van deze vervanging om niet alleen dan sprake zal zijn indien de noodzakelijke vervanging van het betreffende onderdeel niet veroorzaakt is door onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever. Is vervanging van het betreffende onderdeel evenwel noodzakelijk geworden door onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever, dan zullen de kosten van dit onderdeel tegen het gebruikelijke tarief door GEZE aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

d. Voor het overige is voor wat betreft de inhoud van de garantie bepalend hetgeen tussen partijen is overeengekomen ten tijde van de overeenkomst tot levering en/of montage van het betreffende product van GEZE.

e. Iedere aanspraak van de opdrachtgever op garantie komt te vervallen indien en zodra de opdrachtgever zonder toestemming van GEZE door derden (onderhouds)werkzaamheden aan de door GEZE geleverde producten laat verrichten.

5. Verplichtingen GEZE

a. Tenzij anders is overeengekomen in het servicecontract kunnen storingen door opdrachtgever bij GEZE worden gemeldgedurende alle dagen van de week. GEZE zalin geval van een melding -indien en voorzover nodig -zo spoedig mogelijk een monteur langs latenkomenbij de opdrachtgevervoor het verhelpen van de storing. Daarbij zal GEZE zich inspannen om aan de in het servicecontract (eventueel) neergelegde "responstijd interventie" te voldoen. GEZE kan door opdrachtgever echter niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele overschrijdingen van de aangegeven responstijd. Evenmin geeft een overschrijding van de responstijdopdrachtgever recht op inhouding en/of opschorting en/of verrekening van aan GEZE verschuldigde betalingen.

b. Alledoor GEZE te maken kosten voor het verhelpen van eenstoring worden door GEZE bij opdrachtgever tegen de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij in het servicecontract is bepaald dat deze kosten niet dan wel tegen een daar genoemd gereduceerd tarief bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

c. Bij werkzaamheden die op wens van de opdrachtgever buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, worden overuren en/of storingsdiensttoeslagen van GEZEafzonderlijk bij opdrachtgeverin rekening gebracht. Onder de normale werktijden wordt in dat verband verstaan: maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.00 uur en 14.30 uur.

d. Onder een storing wordt in dit artikel en in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden (en in het servicecontractzelf) verstaan: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de producten van GEZE.

e. De door GEZE ter verrichten onderhoudswerkzaamhedenvinden plaats conform de door GEZE gebruikelijk gevolgde werkwijze.

f. De verplichtingen van GEZE uit hoofde van het servicecontract zijn voorts beperkt tot de werkzaamheden zoals genoemd in het servicecontract.

6. Verplichtingen opdrachtgever

a. Opdrachtgeververplicht zich om de producten van GEZE oordeelkundig te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn aangebracht en voorts conform de bij het product gegeven mondelinge en schriftelijke instructies en/of handleidingen.

b. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat GEZE de te onderhouden producten van GEZE (waaronder de aandrijvingen) zonder belemmeringen kan bereiken. In dat kader dient opdrachtgever er tevens zorg voor te dragen dat aan GEZE de benodigde ladders, steigers, hoogwerkers dan wel ander benodigd materieel voor het uitvoeren van de werkzaamheden door GEZE aan GEZE ter beschikking worden gesteld.

c. Opdrachtgeverdraagt er zorg voor en staat er jegens GEZE voor in dat GEZE op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden een aanspreekpunt heeft in de vorm van een persoon die gemachtigd is namens opdrachtgever beslissingen te nemen over eventuele aanvullende werkzaamheden en die voorts gemachtigd is tot ondertekening van de werkbon.

d. Opdrachtgeververplicht zich om bijoptredende storingen in de producten van GEZE de installatie onmiddellijk stil te zetten, zulks in afwachting van de komst van een monteur van of namens GEZE.

e. Opdrachtgever verplicht zich jegens GEZE om voorafgaand aan en gedurende de looptijd van het servicecontract alle werkzaamheden aan de producten van GEZE alleen door monteurs van of namens GEZE te laten uitvoeren.

f. Opdrachtgever dient wijzigingen in de eigendomsverhoudingen en/of gebruiksrechten ten aanzien van de producten van GEZE waarop het servicecontract betrekking heeft onmiddellijk schriftelijk aan GEZE kenbaar te maken. Opdrachtgever verplicht zich in dat kader jegens GEZE voorts om er voor zorg te dragen dat het servicecontract door de rechtsopvolger wordt overgenomen.

g. Opdrachtgever verplicht zich het aan hem ter beschikking gestelde onderhoudsboekje zorgvuldig te bewaren, zodat de monteur van GEZE bij gelegenheid van het te verrichten onderhoud het onderhoudsboekje kan bijwerken. Verlies en/of beschadiging van dit boekje zijn voor rekening in risico van opdrachtgever. Alle eventuele hieruit voor GEZE voortvloeiende kosten zullen door GEZE aan opdrachtgever mogen worden doorberekend.

h. Indien en voor zover opdrachtgever zich niet houdt aan de hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen zal GEZE ontslagen zijn van haar verplichtingenuit hoofde van het servicecontract, zulks met dien verstande dat opdrachtgever gehouden zal blijven de overeengekomen prijs te voldoengedurende de looptijd van het contract.Tevens verliest opdrachtgever in het in dit artikellid bedoelde geval zijn aanspraken uit hoofde van de garantie.

7. Aansprakelijkheid/vervaltermijn

a. Behoudens grove schuld en/ofernstige nalatigheid aan de zijde van GEZE is alle aansprakelijkheid van GEZE voor schade ter zake de door haar geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden in het kader van het servicecontract (waaronderook bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden) uitgesloten. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van GEZE onder alle omstandigheden beperkt is totde omvang vanhet bedrag dat opdrachtgever jaarlijksaan GEZE verschuldigd is uit hoofde van het servicecontract.

b. Onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van GEZEingevolge de overeenkomst met opdrachtgeveruitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregenof geen verzekering ter zake de aansprakelijkheid aanwezig is, tot de omvang van het bedrag dat opdrachtgever jaarlijks aan GEZE verschuldigd is uit hoofde van het servicecontract.

c. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel geldt dat iedere aanspraak van opdrachtgever op GEZE ter zake door GEZE geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden vervalt door verloop van 6 maanden gerekend vanaf de datum waarop door GEZE de betreffende diensten zijn geleverd/de werkzaamheden zijn verricht.

8. Betalingsvoorwaarden.

a. De tussen partijen overeengekomen prijs voor de servicewerkzaamheden (op jaarbasis) is opdrachtgever jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden in de valuta welke staat vermeld in het servicecontract, hetzij ten kantore van GEZE, hetzij op een van de bankrekeningen van GEZE. Alle door opdrachgever aan GEZE verschuldigde bedragen dienen binnen 14dagen na factuurdatum aan GEZE te worden voldaan.

b. Ingeval opdrachtgevernalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deovereenkomst na te komen, is GEZE gerechtigd, hetzij verdere dienstverleningop te schorten, hetzij de overeenkomstzonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van GEZE tot volledige betaling vanhet totale verschuldigde bedrag inclusief omzetbelastingover het lopende jaar van het servicecontract. Ingeval van buitengerechtelijke ontbinding conform het in dit artikellid bepaalde zal opdrachtgever geen recht op schadevergoeding jegens GEZE geldend kunnen maken.

c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgevervan rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.Voorts zal ingeval van niettijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,5% per maand -een gedeelte van een maand wordt in dat verband alseen gehele maand gerekend-verschuldigd zijn, onverminderd het recht van GEZEop vergoeding vaneventueleverdere schade.

d. Vanaf het moment dat opdrachtgeverin verzuim is met het tijdig betalen van het door koper aan GEZEverschuldigde zijn alle kosten, verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder ook de buitengerechtelijke kosten-die GEZEzal moeten maken om tot incassering van haar vorderingenop opdrachtgeverte komen, voor rekening van opdrachtgever. Voor wat betreft de buitenrechtelijke incassokosten is GEZEgerechtigd de volgende tarieven te hanteren (gestaffeld): 15% over de eerste € 5000 en 5% over het meerdere, zulks met een minimum van € 500.

9. Prijzen

a. Alle genoemde prijzen zijn bruto, exclusief BTW.

b. GEZE is bevoegd om de voor haar dienstverlening afgesproken prijzen jaarlijks te verhogen.

10. Looptijd en verlengingservicecontract

a. Tenzij nadrukkelijk een andere termijn tussen partijen is overeengekomen is de looptijd van het servicecontract 1 jaar. De looptijd van het servicecontract vangt aan met ingang van de in de serviceovereenkomst aangegeven datum dan wel -indien deze ontbreekt -met ingang van de datum van ondertekening door opdrachtgever van het servicecontract. Ontbreekt ook laatstgenoemde datum, dan geldt als ingangsdatum de datum waarop door GEZE de (eerste) factuur betreffende de overeengekomen prijs ter zake het servicecontract aan opdrachtgever is verzonden.

b. Na hetverstrijken van de contractperiodewordt het servicecontract telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij GEZE dan wel opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van het contract het servicecontract schriftelijk heeft opgezegd tegen het einde van het lopende (contracts)jaar.

11. Overige bepalingen

a. De in het kader van het reguliere onderhoud door GEZE gemaakte voorrijkosten en de kosten van controle van het te onderhouden product van GEZE zijn in de prijs begrepen. GEZE zal deze kosten derhalve niet bij opdrachtgever in rekening brengen. De in dit artikellid bedoelde kosten worden wel tegen het gebruikelijk door GEZE gehanteerde tarief bij opdrachtgever in rekening gebracht indien deze kosten zijn gemaakt in hetkader van een storing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Kosten van het herstellen, vervangen en aanpassen van (onderdelen van) het te onderhouden product van GEZE zijn -zowel ingeval van storingen als ingeval van regulier onderhoud -voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten worden tegen het normale uurtarief door GEZE aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door GEZE vervangen en/of aangepaste onderdelen worden eveneens tegen de gebruikelijk door GEZE te hanteren tarievenaan opdrachtgeverin rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Toepasselijk recht.

a. Op alle overeenkomsten van GEZEen daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgeveraldaar woonplaats heeft.

b. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde opdrachtgever wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

c. In geval van verschil in interpretatie van deze voorwaarden in verschillende talen waarin zij zijn gesteld, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

13. Geschillen.

Alle geschillen tussen GEZE en opdrachtgeverzullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van GEZEom zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar opdrachtgevergevestigd is, te wenden.