GEZE verklaring inzake gegevensbescherming

Toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming van de GEZE-ondernemingsgroep (stand mei 2018)

Wij verheugen ons op uw bezoek aan de GEZE-internetpagina's (hierna “websites”) en uw belangstelling voor onze ondernemingsgroep en onze producten. De logica van de aangeboden diensten via onze websites bestaat daarin dat wij u indien mogelijk alleen die informatie en inhoud over GEZE leveren, die voor u van belang is. Voor dit doel alsmede voor de optimalisering van ons aanbod zijn wij op een bepaalde verzameling en gebruik van uw gegevens aangewezen.

De bescherming van uw privacy en uw privégegevens vatten wij heel serieus op. Daarom geven wij u hier uitgebreide informatie, zodat u zich bij het bezoek aan onze internetpagina's goed kunt voelen en weet dat wij ook rekening houden met uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gegevens die bij het bezoek aan onze website verkregen worden, behandelen wij altijd vertrouwelijk en volgens de geldige wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming. De bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens staat voor ons centraal. Gegevensbescherming en informatieveiligheid zijn een vast bestanddeel van ons ondernemingsbeleid.

In het bijzonder zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU - AVG), evenals de overeenkomstige wet voor gegevensbescherming van het betreffende land. Derhalve hebben wij het recht om persoonsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is, om u het gebruik van ons internetaanbod op www.geze.de en de websites van de GEZE-ondernemingsgroep en inclusief alle daarin aanwezige diensten en functies mogelijk te maken. 

1 Gebruiksvoorwaarden van de internetpagina’s van de GEZE-ondernemingsgroep

1.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op onze websites aanwezige gegevens en informatie zijn door GEZE GmbH zorgvuldig nagekeken en gecontroleerd. Wij zetten ons ervoor in dit informatieaanbod voor u continu uit te breiden en te actualiseren. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit kan GEZE GmbH echter geen aansprakelijkheid, garantie of rechten overnemen. Dit geldt ook voor internetpagina’s waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Voor internetsites van andere aanbieders gelden onze gegevensbeschermingsprincipes niet, ook als onze internetpagina's hieraan gekoppeld zijn. Neem daarom de desbetreffende bepalingen aangaande gegevensbescherming van de betreffende website-aanbieders in acht, wanneer u onze internetpagina verlaat. GEZE GmbH behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen of aanvullingen van de beschikbaar gestelde informatie uit te voeren.

1.2 Auteurs- en eigendomsrechten

Inhoud en vormgeving van deze internetpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor een vermenigvuldiging van de internetpagina’s of hun inhoud is vooraf de toestemming van GEZE GmbH nodig. Daarvan uitgesloten zijn persberichten in het gedeelte “Onderneming” en “Pers”, die voor het algemene lopende perswerk dienen. Het plaatsen van links op de pagina’s van www.geze.de/.com alsmede de websites van de GEZE-ondernemingsgroep, is toegestaan. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgerelateerde gegevens wij bij het gebruik van onze websites, de gebruikmaking van de via deze aangeboden diensten en functies verzamelen en hoe wij deze voor welke doeleinden gebruiken. Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverzameling en -toepassingen via deze website is GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 in 71229 Leonberg, Duitsland (hierna “wij”“).

2 Bij het oproepen van GEZE-websites

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij standaard automatisch bepaalde gebruiksgegevens op, zoals bijv. het IP-adres /internetprotocol) die aan u door uw internetserviceprovider toegewezen zijn , de datum en de duur van het bezoek. Bovendien wordt het browsertype geregistreerd en van waaruit u ons bezoekt opgeslagen en de internetpagina’s die u bij ons bezoekt alsmede hun datum en tijd. Dit gebeurt op anonieme wijze. 

Deze informatie stellen wij maximaal vier weken ter beschikking ten behoeve van de misbruikherkenning en -tracering. Anonieme gebruiksinformatie gebruiken wij ook voor de gepersonaliseerde vormgeving van onze website en voor het oplossen van technische problemen. Verdere gebruiksanalyses van deze gegevens vinden uitsluitend plaats zoals beschreven in punt 7. Verder wissen c.q. anonimiseren wij de gebruiksgegevens inclusief uw IP-adres na vier werken, zodra ze voor de eerder genoemde doeleinden niet meer noodzakelijk zijn.

3 Wat zijn persoonsgerelateerde gegevens?

Persoonsgerelateerde gegevens is alle specifieke informatie over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres, e-mailadres, etc. 

4 Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen, wanneer u ons dit actief en vrijwillig meedeelt en uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van deze gegevens verleent, bijv. in het kader van een registratie, een enquête of Newsletter, een wedstrijd/kansspel of voor de uitvoering van een contract etc. of u op andere wijze actief contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of online formulier. Indien wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgerelateerde gegevens een toestemming van de betrokken persoon verkrijgen, dient art. 6 al. 1 lit. a EU-basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) als juridische basis. De verdere juridische grondslagen van art. 6 zijn afhankelijk van de doelbinding. 

U beslist dus zelf erover of en welke gegevens u ons ter beschikking stelt. In het geval van een nieuwsbrief bestaat uw persoonlijke profiel uit uw vrijwillige informatie. Daarnaast slaan wij op geanonimiseerde wijze uw gebruiksgedrag op ter verbetering van onze service. Verdere beoordelingen vinden eveneens uitsluitend in geanonimiseerde vorm plaats (user- en klikgedrag). 

5 Doorgeven van persoonlijke gegevens en doelbinding

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij in de telkens daarvoor vereiste omvang ten behoeve van de technische administratie van onze internetsite, voor het klantenbeheer, voor eigen enquêtes en voor de marketing. Onze werknemers en externe dienstverleners / gegevensverwerkers die zijn belast met de verwerking van uw gegevens, zijn uiteraard gebonden door ons aan de vertrouwelijkheid, de momenteel van toepassing zijnde EU-GDPR en de overeenkomstige wet voor gegevensbescherming van het betreffende land. Voor het overige geven wij, zonder uw toestemming, uw gegevens niet aan derden buiten de ondernemingsgroep door. Een uitzondering hierop vormt punt 8, de overdracht van gegevens en de overdracht van persoonsgerelateerde gegevens aan staatsinstellingen en autoriteiten op grond van dwingende nationale rechtsvoorschriften.

In het geval van uw uitdrukkelijke toestemming vooraf, gebruiken wij de gegevens ook ten behoeve van de reclame voor eigen producten en diensten/verwerker van opdrachtgegevens en / of ten behoeve van het markt- en meningsonderzoek, zoals bijv. in het kader van klanttevredenheidenquêtes. Hiervoor kan het ook noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens aan gecertificeerde externe dienstverleners doorgeven in het kader van de opdrachtgegevensverwerking. Het zo doorgeven vindt echter uitsluitend plaats, wanneer dit volgens de ter zake geldende voorschriften van het gegevensbeschermingsrecht is toegestaan. GEZE GmbH zorgt er altijd voor dat dienstverleners verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming (momenteel EU - GDPR en de overeenkomstige wet voor gegevensbescherming van het betreffende land). Uw gegevens worden noch aan derden verkocht noch op andere wijze op de markt gebracht. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de reclame of de verbetering van onze services en / of internetpagina op ieder willekeurig moment via e-mail, via fax of per post aan ons hoofdkantoor in Leonberg herroepen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden dan onmiddellijk onbruikbaar gemaakt en geblokkeerd. Gebruik hiervoor gewoon ons formulier gegevensbescherming. Daarmee kunt u ons vragen om een volledige toegang tot uw gegevens bij ons, waarin wij u over de interne opslag bij GEZE en het gebruik van uw gegevens informeren.

6 Cookies

De GEZE-ondernemingsgroep plaatst bij uw bezoek aan onze websites in enkele gedeeltes zogenaamde “cookies”, om u meer gepersonaliseerde diensten ter beschikking te kunnen stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver aan uw computer kan sturen om deze te identificeren. Ze worden op de harde schijf opgeslagen en maken daardoor een eenvoudigere navigatie mogelijk alsmede een hoge mate aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Wij gebruiken dergelijke cookies om voorkeuren van de bezoekers te herkennen, de websites optimaal vorm te kunnen geven en de bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te identificeren. Hierdoor wordt het ons mogelijk, onze website meer doelgericht op de behoeften van de gebruikers af te stemmen en ons aanbod voor u te verbeteren. Wij gebruiken cookies ook om vast te stellen of u in het verleden vanaf uw apparaat onze pagina's bezocht hebt, waarbij hiervoor alleen de opgeslagen cookie op uw apparaat wordt geïdentificeerd.

Persoonsgerelateerde gegevens worden ook in cookies opgeslagen, wanneer u deze actief hebt ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een met wachtwoord beveiligde online toegang, waarbij uw user-ID en het wachtwoord juist automatisch worden opgeroepen. U kunt onze websites ook zonder cookies gebruiken ofwel tegen het gebruik zijn of reeds geplaatste cookies wissen. Dit gebeurt met behulp van uw browserinstellingen, waarin u de acceptatie van cookies afwijst c.q. cookies kunt wissen. Ook kunt u de cookie-functie in uw internetbrowser compleet deactiveren. Die toelating van cookies is voor de navigatie en functionaliteit van de website niet absoluut noodzakelijk. Een handleiding met betrekking tot de toelating, afwijzing, toegang en het wissen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser. Let erop dat echter enkele functies van de internetpagina's evt. niet meer kunnen worden uitgevoerd. Indien u door links naar internetpagina’s van derde aanbieders wordt geleid, vergeet dan niet dat daar de privacyverklaringen van de desbetreffende derde aanbieders geldig zijn.

7 Google Analytics

Op de verschillende websites van de GEZE-ondernemingsgroep maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; hierna “Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies” zoals in punt 6 beschreven, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. Op onze website is echter de zogenaamde anonimisering geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om reports over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Door het gebruik van de GEZE-website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking door Google van de op de boven omschreven wijze en voor het bovengenoemde doel over u ingewonnen gegevens.

Indien u niet wilt dat wij informatie over uw bezoek verzamelen en analyseren, kunt u daar op ieder willekeurig moment voor de toekomst bezwaar tegen maken. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van onze website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics te downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Houd er rekening mee dat deze browser-add-on slechts op één desbetreffend apparaat moet worden toegepast. Als u cookies wist of een ander apparaat c.q. een andere browser gebruikt, moet u de browser-add-on opnieuw downloaden en uitvoeren.

8 Overdracht van gegevens

Informatie die wij in samenhang met uw gebruik van deze website verzamelen en gebruiken, kan eventueel ook door andere ondernemingen, zoals bijv. externe dienstverleners en/ of andere vennootschappen van de GEZE-ondernemingsgroep verwerkt worden, evenwel slechts in zoverre als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelbinding noodzakelijk is of de andere vennootschap als te instrueren dienstverlener / opdrachtgegevensverwerker optreedt. Wanneer en in zoverre dergelijke gegevensdoorgaven plaatsvinden, garanderen wij door contractuele afspraken wat betreft de bescherming van persoonijkheidsrechten (die bijv. uit contractclausules kunnen voortvloeien) dat er voldoende bescherming in de zin van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften gegarandeerd is.

9 Toestemmingen voor het ontvangen van reclame

U hebt in het kader van het gebruik van verschillende services van onze websites de mogelijkheid om een toestemming voor het ontvangen van reclame door ons te verlenen. Indien u een betreffende toestemming verleend hebt, gebruiken wij de door u aangegeven informatie ervoor om u per post of op eventuele andere door u gewenste communicatiewegen (elektronische post, telefoon, afgesproken persoonlijke termijnen) reclame te doen toekomen. Uw toestemming kunt u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer u zich bij een (of meerdere) van onze services wilt afmelden, is dit op ieder willekeurig moment mogelijk op unsubscribe@geze.com. Indien u een mailing van ons ontvangt, kunt u zich ook op ieder willekeurig moment onderaan de mailing met “Afmelden/Unsubscribe” van deze dienst afmelden. U kunt kiezen uit de volgende services (stand mei 2018):

9.1 Abonnement op nieuwsbrieven en andere mailings

Op onze websites kunt u zich voor onze maandelijkse nieuwsbrief of andere mededelingen in de vorm van elektronische post aanmelden en zich hierop abonneren. Hiervoor verzamelen wij uw naam en uw e-mailadres, en gebruiken wij deze gegevens om u de nieuwsbrief c.q. de desbetreffende mededelingen waarop u geabonneerd bent via e-mail toe te sturen. Uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of de andere mededelingen verifiëren wij door het gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij via e-mail aan het door u in het kader van het abonnement aangegeven e-mailadres eerst de actieve bevestiging vragen van uw toestemming om de nieuwsbrief c.q. de overige mededeling te ontvangen, alvorens wij met het verzenden ervan beginnen. De informatie over de bevestiging gebruiken wij om uw toestemming te documenteren en eventueel te bewijzen. Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief c.q. de andere mededelingen en voor het desbetreffende gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst herroepen. 

9.2 Uitnodigingen voor evenementen (geprint en via elektronische post)

Op onze websites kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in uitnodigingen voor evenementen van de GEZE-ondernemingen van de GEZE-ondernemingsgroep. Indien wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen (zie double-opt-in-procedure bij 9.1 ), sturen wij u per post of per elektronische post uitnodigingen voor evenementen zoals beursdata of architectenevenementen e.d. Uw toestemming voor het toesturen van de evenementenuitnodigingen c.q. de andere mededelingen en voor het desbetreffende gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst herroepen.

9.3 Kortingsacties, klantenacties en overige acties 

Op onze websites bieden wij regelmatig kortingsacties, klantenacties en overige acties aan. Details over de desbetreffende acties worden op tijd op de websites van de onderneming bekendgemaakt, in onze social media-kanalen gecommuniceerd en / of via e-mail in het kader van de maandelijkse nieuwsbrief verzonden. Indien u hieraan wilt deelnemen, vragen wij om uw naam- en contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres etc.) en evt. andere voor de deelname aan het kansspel noodzakelijke informatie, bijv. antwoorden op wedstrijdvragen, foto’s van u of andere personen, koopbonnen etc. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor de uitvoering van de desbetreffende actie, daarna worden uw gegevens onbruikbaar gemaakt. Nadere informatie vindt u ook in de deelnamevoorwaarden voor de desbetreffende actie. Indien u in het kader van de deelname ermee akkoord bent gegaan, gebruiken wij de informatie optioneel voor de in de toestemmingsverklaring genoemde doeleinden, bijv. indien u zich in het kader van het kansspel gelijktijdig voor de maandelijkse nieuwsbrief wilt aanmelden. Als het overtreden van de gebruiksvoorwaarden of andere manipulatieve ingrepen van een gebruiker tot het winnen van een prijs leidt, kan de prijs door GEZE GmbH ook naderhand weer afgenomen worden. Wanneer de prijs reeds overhandigd is, is de winnaar verplicht tot teruggave in de overgedragen toestand. Winnaars worden in principe via e-mail door GEZE GmbH op de hoogte gesteld.

GEZE GmbH behoudt zich voor om in het kader van zijn communicatie nadere informatie over prijzen en winnaars in woord, beeld en geluid te creëren en te publiceren, indien de desbetreffende winnaars hun toestemming voor deze publicatie verleend hebben. Het contant uitbetalen van prijzen is in principe niet mogelijk. De gerechtelijke weg is uitgesloten. GEZE GmbH behoudt zich bovendien voor om ook reeds aangekondigde of lopende acties, prijzen en inhoud ook binnen afzienbare tijd nog te wijzigen. In dergelijke gevallen worden de gebruikers dienovereenkomstig geïnformeerd. De beschikbaarheden van de prijzen worden uitdrukkelijk in de desbetreffende actie genoemd (bijv. zolang de voorraad strekt). 

9.4 Contactformulier

Op onze website stellen wij u een formulier ter beschikking waarmee u contact met ons kunt opnemen, om ons bijv. vragen over het op de websites gekochte product te stellen of (product-)informatie aan te vragen. Uw daarbij aangegeven gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) gebruiken wij uitsluitend om uw vragen te kunnen bewerken en beantwoorden.

9.5 Verzameling van persoonsgerelateerde gegevens door social media-kanalen

De GEZE-ondernemingsgroep is in verschillende social media-kanalen vertegenwoordigd en biedt ook hier regelmatig verschillende acties, zoals bijv. kansspelen aan. De deelnamevoorwaarden van de desbetreffende actie zijn geldig. De gebruiker wordt in de desbetreffende social media-kanalen, in het geval van een prijs, met zijn gebruikersnaam aangeschreven en over de prijs op de hoogte gesteld, met het verzoek van GEZE GmbH om uitsluitend voor de prijsoverdracht zijn persoonsgerelateerde gegevens door te geven. De via social media-kanalen ontvangen gegevens worden uitsluitend in dit kader gebruikt en niet aan derden doorgegeven. 

De GEZE-ondernemingsgroep is actueel in de social media-kanalen Facebook (“@GEZE.Group“), Twitter (“GEZE_GmbH“ en “GEZE_Int“), LinkedIn (“GEZE GmbH“ en “GEZE Benelux“) en Xing (“GEZE GmbH“) vertegenwoordigd. Voor de bescherming van uw privésfeer, van uw gegevens alsmede van uw instellingen bent u alleen zelf verantwoordelijk. Hier gelden de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Xing. Bovendien exploiteert GEZE GmbH een eigen kanaal (“GEZE GmbH“, hierna “channel“) op het videoplatform YouTube. GEZE GmbH is hier uitsluitend voor de geproduceerde, geladen en eigen video-inhoud van het GEZE GmbH channel verantwoordelijk. Voor GEZE-producten, die in andere, niet door ons geproduceerde video’s afgebeeld en / of ingebouwd worden, aanvaardt de GEZE-ondernemingsgroep geen aansprakelijkheid. Voor deze video’s is alleen de YouTube-gebruiker verantwoordelijk, die dit in zijn/een channel geladen heeft. Voor alle opmerkingen, afbeeldingen of meningen in het opmerkingenveld daaronder, zijn uitsluitend de desbetreffende gebruikers verantwoordelijk. Bij niet-passende inhoud, zoals geweldverheerlijking of SPAM etc. behoudt GEZE GmbH zich het recht voor om deze opmerkingen en / of afbeeldingen te wissen. Ook hier bent u alleen voor de bescherming van uw privacy, uw gegevens alsmede uw instellingen zelf verantwoordelijk. Hier gelden de gebruiksvoorwaarden alsmede de privacyverklaringen van YouTube c.q. van Google.

10 Verder gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden bij de GEZE-ondernemingsgroep op verschillende wijzen gebruikt. Afhankelijk van de actie kan bijv. de formulering van het contactformulier variëren en / of voor een bepaald doel gepresenteerd worden. U alleen bepaalt voor welk doeleinde u ons uw toestemming geeft. Een afmelding van wat voor service dan ook is op ieder willekeurig moment mogelijk. Verder is de bescherming van de persoonsgerelateerde gegevens van onze belanghebbenden en sollicitanten heel belangrijk voor ons. 

10.1 E-mail- en online sollicitaties

In het carrièregedeelte van de GEZE-ondernemingsgroep bieden wij de toezending van sollicitaties via e-mail of via online sollicitatie aan. Hiervoor geldt de volgende verklaring inzake gegevensbescherming: 

Ik ga ermee akkoord dat mijn hierna verzamelde gegevens in het kader van het sollicitatieproces bij GEZE Benelux B.V./GmbH en daarmee conform § 271 (2) HGB verbonden ondernemingen door deze voor de volgende doeleinden verzameld, verwerkt en gebruikt worden:

1. Voor de bewerking van de vervulling van de vacature binnen het sollicitatieproces:

*naam

*contactgegevens

*de in de sollicitatiedocumenten en in het verdere proces door u ter beschikking gestelde informatie over uw persoon

2. Om het gebruik te vereenvoudigen 

*zogenaamde sessie-cookies 

GEZE gebruikt deze alleen om u de gebruikersgeleiding makkelijker te maken. De cookies worden gewist, zodra u uitlogt c.q. de browser sluit. U kunt de sollicitatiegenerator niet gebruiken, wanneer u geen cookies accepteert. U moet dan naar de e-mail- of postweg uitwijken.

3. Ter vermijding van dubbele sollicitaties 

*Logfiles 

GEZE slaat internet-protocol-adressen (IP-adressen) voor een beperkte tijdsduur in de logfiles op, in zoverre dit voor tracking-doeleinden om dubbele sollicitaties te vermijden noodzakelijk is.

Ik ben erover geïnformeerd dat mij in het geval van een aanstelling bij GEZE GmbH of daarmee conform § 271 (2) HGB verbonden ondernemingen een nieuwe - verdergaande - verklaring inzake gegevensbescherming ter ondertekening zal worden voorgelegd en GEZE GmbH en daarmee conform § 271 (2) HGB verbonden ondernemingen zonder deze hernieuwde handtekening niet het recht hebben om mijn gegevens verdergaand of op andere wijze dan in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden te verzamelen, te verwerken, door te geven of anders te gebruiken. Ik ben erop gewezen dat de in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden verzamelde persoonlijke gegevens van mijn persoon, met inachtneming van de DSGVO, verzameld, verwerkt, doorgegeven of op andere wijze gebruikt worden. Ik ben erop gewezen dat de verzameling, verwerking, het doorgeven en gebruik van mijn gegevens op vrijwillige basis plaatsvindt. Ik ben erover geïnformeerd dat de gegevens binnen 6 maanden gewist worden. Met het wissen worden alle gegevens (ook herstelde) verwijderd. Een afwijking van de tijdsduur kan met mijn toestemming plaatsvinden.

Verder ben ik erover geïnformeerd dat ik mijn toestemming met het gevolg dat ik mijn sollicitatiedocumenten per post of via e-mail moet indienen, kan weigeren c.q. op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst kan herroepen. Mijn herroepingsverklaring zal ik richten aan: GEZE GmbH Bereich Personal; Reinhold-Vöster-Straße 21-29 in 72119 Leonberg; e-mail: [het in de ingaande bevestigingsmail toegewezen e-mailadres] In het geval van de herroeping worden met het ontvangen van een herroepingsverklaring mijn gegevens zowel bij GEZE GmbH alsook bij met daarmee conform § 271 (2) HGB verbonden ondernemingen gewist.

Ik ben erover geïnformeerd dat GEZE voorzorgsmaatregelen treft ter bescherming van mijn gegevens en ook om misbruik van buitenaf te voorkomen. Daarbij worden maatregelen volgens de actuele stand van de techniek toegepast. De SSL-codering is actief, wanneer het sleutelsymbool aan het onderste einde van uw browser gesloten is en wanneer het adres met “httpS://” begint. Gegevensoverdracht is dan via SSL (Secure Socket Layer) met een 128 bit-codering beveiligd, die voorkomt dat derden op ontoelaatbare wijze mijn gegevens lezen. Wanneer de codering niet actief is, moet ik goed nadenken of ik gevoelige informatie via het internet wil verzenden.

Verdere informatie over de selectieprocedure of een reiskostenvergoeding vindt u apart in het carrièregedeelte van onze website. Ook de daarin gebruikte gegevens worden uitsluitend in het kader van de sollicitatie en / of reiskostenvergoeding – indien door u gevraagd, gebruikt.

10.2 Overige gegevenstoepassingen en gegevensverwijdering

Verdergaande verwerkingen en soorten gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens vinden in principe alleen plaats, indien een wettelijke bepaling dit toestaat of u akkoord bent gegaan met de gegevensverwerking of -gebruik. Indien hierboven niet expliciet beschreven, geven wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden door. Het doorgeven aan te instrueren dienstverleners/opdrachtgegevensverwerkers blijft voorbehouden. Over het algemeen wissen of anonimiseren wij uw persoonsgerelateerde gegevens, zodra ze voor de doeleinden waarvoor wij ze eerder beschreven hebben niet meer noodzakelijk zijn. Specifieke informatie over het bewaren en wissen van persoonsgerelateerde gegevens zoals hierboven beschreven, blijft onaangetast

11 Aanvullende privacyverklaringen

Voor enkele offertes op onze internetpagina’s is een registratie nodig. De hier genoemde gegevens worden door ons ten behoeve van het beheer van uw registratie tot herroeping opgeslagen, behalve bij acties als kansspelen, hier geldt punt 9.3. De GEZE-ondernemingsgroep is verplicht om de opgeslagen gegevens niet aan derden door te geven. Het door u aangegeven e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Via onze websites kunt u zich evt. ook in een login-beveiligd gedeelte (zoals bijv. een dealerportaal, media pool e.d.) registreren en inloggen. Voor de gegevensverzamelingen en -gebruik die in dit verband plaatsvinden, gelden specifieke privacyverklaringen, die in het desbetreffende login-beveiligde gedeelte opgeroepen kunnen worden. Verdere gebruiksaanwijzingen bij de GEZE Media Pool vindt u in de AV van onze online portalen. 

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden ook opgevraagd, wanneer u zich voor een en / of meerdere van onze GEZE-scholingen en seminars aanmeldt. Hiervoor moet u zich met uw gegevens eerst bij ons registreren. Ook in dit geval zijn uw gegevens niet zichtbaar voor andere gebruikers. Met uw registratiegegevens kunt u zich bij ons voor verschillende seminars aanmelden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden hierbij uitsluitend in samenhang met de GEZE-seminars en scholingen gebruikt, niet in combinatie met reclame, d.w.z. ze worden gebruikt voor uw deelname aan het seminar/de scholing, bevestigingen, herinnering aan de certificaatsverlengingen etc. Een afmelding van uw persoonsgerelateerde gegevens kan op ieder willekeurig moment per post, per telefoon of via e-mail plaatsvinden. 

Hetzelfde geldt ook voor het GEZE-klantenportaal en het GEZE-leveranciersportaal. U bent voor uw aanmeldgegevens en door u zelf gecreëerde inhoud (bijv. opmerkingen of afbeeldingen) zelf verantwoordelijk. Wij behouden ons voor om inhoud, die een schending van het geldende recht is of aanstootgevend is, onmiddellijk te blokkeren. Gebruikers die gebruiksvoorwaarden schenden, kunnen door de GEZE-ondernemingsgroep van de verdere deelname en / of acties uitgesloten worden.

12 Veiligheid

De GEZE-ondernemingsgroep heeft verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen getroffen, om alle beheerde gegevens, dus ook de door u bij ons opgeslagen informatie, tegen manipulaties, verlies, vernieling en tegen de toegang van onbevoegde personen te beschermen. Wij houden onze veiligheidsmaatregelen steeds op de actuele stand en werken voortdurend aan de verdere technologische ontwikkeling om uw gegevens optimaal te beschermen. 

13 Kinderen

Kinderen mogen, zonder toestemming van de ouders of de personen met het ouderlijke gezag, geen persoonsgerelateerde gegevens aan ons doorgeven. Daarom willen wij uitdrukkelijk benadrukken dat de online activiteiten van de kinderen in ieder geval begeleid moeten worden door de personen die bekleed zijn met het ouderlijke gezag. Wij vragen geen persoonsgerelateerde gegevens van kinderen op, verzamelen deze niet opzettelijk en geven ze niet onrechtmatig aan derden door. Deze speciale bescherming is voor ons heel belangrijk. 

14 Informatierecht

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons! U hebt het recht om op ieder willekeurig moment informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens te ontvangen. Op verzoek informeren wij u graag over de interne opslag en het gebruik van uw gegevens bij GEZE. Voor de bewerking van uw aanvraag verzoeken wij u daarom in dit informatieformulier de benodigde gegevens voor uw persoon in te vullen. Opmerking: Een kopie van uw legitimatiebewijs moet worden bijgevoegd , het helpt ons bij de eenduidige identificatie van uw persoon en dient om gegevensmisbruik te voorkomen! Wanneer u vragen of suggesties hebt wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens, schrijf ons dan gewoon aan data-protectionspamfilter@gezespamfilter.com.

15 Wijzigingen en actualisering van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming van de GEZE-ondernemingsgroep

De verdere ontwikkeling van het internet en onze internetpagina kan ook invloed hebben op de omgang met persoonsgerelateerde gegevens. Wij behouden ons derhalve voor om deze toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming van de GEZE-ondernemingsgroep in de toekomst in het kader van de geldende wetten gegevensbescherming te wijzigen en eventueel aan gewijzigde gegevensverwerkingsrealiteiten aan te passen. Daarom adviseren wij u om onze website regelmatig te bezoeken, om mogelijk actualiseringen over dit onderwerp te weten te komen.

Indien de GEZE-ondernemingsgroep nieuwe producten of diensten introduceert, internetprocedures wijzigt of wanneer de internet- en EDP-veiligheidstechniek zich verder ontwikkelt, wordt deze toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming van de GEZE-ondernemingsgroep (stand mei 2018) geactualiseerd. De nieuwste versie zullen wij altijd op deze plaats publiceren. Hiermee wordt echter niet automatisch uw toestemming vooraf naar eventueel gewijzigde doeleinden uitgebreid, hiervoor moet u expliciet opnieuw toestemming geven.

Met ons formulier gegevensbescherming (PDF) kunt u ons vragen om een volledige toegang tot uw gegevens bij ons, waarin wij u over de interne opslag bij GEZE en het gebruik van uw gegevens informeren. Houd er rekening mee dat ontvangen aanvragen zonder kopie van het document van uw legitimatiebewijs (ter identificatie) niet verder bewerkt kunnen worden.