Algemene inkoop - en onderaannemingsvoorwaarden

The following conditions shall apply exclusively to legal transactions that do not involve consumers:

1. Definities
Met de onderstaande begrippen wordt in deze voorwaarden het navolgende bedoeld:
AIOV: Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden.
Bestek: De technische omschrijving, de beschrijving van het werk, de daarbij behorende (detail)
tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en/of het procesverbaal
van aanwijzing.
GEZE: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEZE Benelux B.V. en de aan haar
gelieerde vennootschappen.
Opdrachtnemer: De partij waar GEZE mee onderhandelt en/of opdracht aan verstrekt.
Principaal: De partij welke aan GEZE de opdracht heeft verstrekt.
Onderaannemer: Een derde partij, die de opdracht voor de opdrachtnemer, al dan niet gedeeltelijk,
uitvoert.
Overeenkomst: De tussen GEZE en de opdrachtnemer tot stand gekomen de schriftelijk vastgelegde
afspraken tussen GEZE en de opdrachtnemer betreffende de verstrekte opdracht, waarop deze
AIOV van toepassing zijn.
Bouwdirectie: de partij die belast is met de controle over de uitvoering van de opdracht.
Opdracht: Het door de opdrachtnemer uit te voeren werk en/of door de opdrachtnemer te verrichten
levering.
Levering: Het verschaffen van het bezit van de ingekochte goederen aan GEZE door leverancier.
Oplevering: Het aan GEZE ter beschikking stellen van het werk na voltooiing van de opdracht door
opdrachtnemer.

2. Algemeen
2.1 Deze AIOV zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, aanvragen,
orders, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, leveranties en overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen
aangegaan door GEZE, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met
de opdrachtnemer, waarbij GEZE optreedt als koper van zaken (materiaal en materieel), en/of als
huurder van zaken (materiaal en materieel), en/of als opdrachtgever in het geval van het verrichten
van werkzaamheden op basis van (onder)aanneming van werk, bemande huur en/of dienstverlening
(inclusief het inlenen van arbeidskrachten), of als GEZE deze voorwaarden uitdrukkelijk van
toepassing verklaart.
2.2 De voorwaarden van opdrachtnemer en/of haar leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze AIOV van de zijde van de opdrachtnemer zijn
slechts geldig en bindend indien en voor zover daarmee door GEZE schriftelijk is ingestemd.
2.4 Iedere opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming
van een hoofdaannemingsovereenkomst tussen principaal en GEZE alsmede goedkeuring van opdrachtnemer door de principaal of bouwdirectie.
2.5 Opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan GEZE
te retourneren binnen 14 dagen na de datum van verzending van de opdracht. Indien opdrachtnemer
in gebreke blijft binnen de hiervoor gestelde termijn de opdracht ondertekend te retourneren
en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, maar wel met de uitvoering
van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard onder de condities
als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze AIOV.

3. Voorwaarden, voorschriften en bescheiden
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle opdrachten van GEZE
naast deze AIOV uitsluitend van toepassing;
a. De bepalingen van het bestek, in verband waarmede de opdracht gegeven wordt,
alsmede de daarbij behorende (detail)tekeningen, zoals opgesteld en/of goedgekeurd
door GEZE.
b. De inhoud van processen-verbaal en/of staten van aanwijzing, alsmede alle eventuele
veranderingen of aanvullingen van het bestek, zoals opgesteld en/of schriftelijk
goedgekeurd door GEZE.
3.2 Indien hetgeen voortvloeit uit de hiervoor onder a t/m b genoemde documenten strijdig is
met de tekst van deze AIOV, prevaleert hetgeen in deze documenten staat opgenomen.
3.3 Indien bij de uitwerking van de aanvraag of opdracht van GEZE bescheiden en/of tekeningen
benodigd zijn, welke niet door GEZE zijn toegezonden, is de opdrachtnemer gehouden deze bij
GEZE op te vragen. In geen geval zal de opdrachtnemer zich op de onbekendheid met deze bescheiden en/of tekeningen kunnen beroepen.
3.4 Opdrachtnemer dient de door GEZE verstrekte gegevens en documenten, waaronder begrepen
plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, te controleren op
juistheid en volledigheid en GEZE te wijzen op alle onjuistheden en onvolledigheden. De verwerking
van de gegevens en documenten, de interpretatie daarvan of verdere uitwerking daarvan
door Opdrachtnemer is volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer, ook na goedkeuring
of inspectie hiervan door GEZE.
3.5 De opdrachtnemer is evenzo gehouden GEZE te wijzen op alle onjuistheden in haar aanvraag
of opdracht, voor zover de opdrachtnemer deze kent, of redelijkerwijs behoort te kennen.
3.6 In het geval Opdrachtnemer niet, dan wel te laat voldoet aan de in lid 4 en 5 omschreven
waarschuwingsplicht, verliest hij het recht op enige schadevergoeding en/of vergoeding van het
als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid door hem uit te voeren meerwerk.
3.7 De opdrachtnemer wordt geacht alle wettelijke en andere voorschriften, welke voorts op de
opdracht en overeenkomst betrekking hebben, te kennen en na te leven.
3.8 Alle voor het onderhoud, het herstel, het gebruik en/of het doorleveren van de zaken noodzakelijke
tekeningen, handleidingen, computerprogrammatuur, onderdelen, gereedschappen en/of
gebruiksrechten, die naar aanleiding van de door GEZE verstrekte opdracht door de opdrachtnemer
en door deze in te schakelen hulppersonen of onderaannemers zijn vervaardigd of ontvangen,
worden op eerste verzoek kosteloos en onverwijld aan GEZE in eigendom overgedragen.
3.9 GEZE verkrijgt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en daarmee verwante rechten,
die bij het uitvoeren van de opdracht zijn ontwikkeld/ontstaan. De opdrachtnemer en eventueel
door deze in te schakelen derden/hulppersonen doen, indien en voor zover de wet dit toestaat,
hierbij uitdrukkelijk afstand van al zijn/hun rechten op dit vlak en verklaren hierbij medewerking te
verlenen aan de overdracht van deze rechten, zonder dat daarvoor door GEZE een vergoeding aan
de opdrachtnemer en derden/hulppersonen is verschuldigd.

4. Verplichtingen, wetten en voorschriften
4.1 Opdrachtnemer beschikt over en kan op verzoek van GEZE tonen;
a. Geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging
dat verstrekt
b. Recent (maximaal een half jaar oud) uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel
c. De originele Grekeningovereenkomst (eenmalig)
d. Een originele verklaring inzake betalingsgedrag van de bedrijfsvereniging en de
belastingdienst (in ieder geval eenmaal per kwartaal op eigen initiatief verstrekken en
desgevraagd per direct aan GEZE verstrekken). Zoals bedoeld in de in het kader van
de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
e. Een door de belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), te weten een VAR
Winst uit onderneming (VAR WUO) of een VAR Directeur Groot Aandeelhouder (VAR DGA)
indien opdrachtnemer een zelfstandige is en de werkzaamheden die zijn omschreven in
de betreffende VAR dienen overeen te stemmen met de in de Overeenkomst beschreven
werkzaamheden, voor zover deze in het bezit is van opdrachtnemer. Op eerste verzoek
van GEZE verstrekt opdrachtnemer een kopie van de VAR.
4.2 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften,
voorwaarden en bepalingen, daaronder mede begrepen het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit,
welke GEZE krachtens de door haar gesloten hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering
van het werk, waarvan het in de opdracht omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te
leven en in acht te nemen.
4.3 Opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en (wettelijke) bepalingen waaronder,
maar niet gelimiteerd tot het bouwbesluit, bouwstoffenbesluit, bouwplaatsregeling, Arbowet,
veiligheidswetgeving, Wet Milieubeheer, normen voor kwaliteitsmanagement (NEN) en (veiligheids-)
voorschriften, alsmede de aanwijzingen van de arbeidsinspectie en de regels betreffende
hinder en/of overlast aan derden, na te leven en in acht te nemen voor zover betrekking hebbend
op of samenhangend met de door hem te leveren zaken en/of uit te voeren werk. Opdrachtnemer
zal zelf zorg dragen voor, in verband met de te verrichten levering en/of uitvoering van het door hem
aangenomen werk, eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
4.4 Opdrachtnemer verplicht zich jegens GEZE om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht
van premies sociale verzekering, alsmede van loonheffing die verband houden met het aan hem
opgedragen werk, stipt te voldoen.

5. Industriële en/of intellectuele eigendom / knowhow / geheimhouding
5.1 Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden,
geen inbreuk maken op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden of van Opdrachtnemer. Voor het geval er enige intellectuele eigendomsrechten
rusten op de door de opdrachtnemer geleverde zaken, verleent opdrachtnemer een licentie aan
GEZE voor het gebruik van alle door Opdrachtnemer ingezette intellectuele eigendomsrechten.
5.2 Opdrachtnemer vrijwaart GEZE voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële
en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van door hem geleverde zaken c.q. verrichte
werkzaamheden en zal aan GEZE alle schade vergoeden die GEZE lijdt en/of zal kunnen lijden als
gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/of
intellectuele eigendom.
5.3 Door GEZE verstrekte bescheiden en/of tekeningen blijven haar eigendom en mogen door
de opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of aan derden/hulppersonen ter hand worden
gesteld of anderszins worden benut, anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
5.4 Zaken en werkwijzen die opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van GEZE heeft
ontwikkeld, mogen niet dan na schriftelijke toestemming van GEZE aan derden ter beschikking worden
gesteld. De bij deze ontwikkeling door opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan
GEZE ter beschikking en wordt door opdrachtnemer niet aan derden bekend gemaakt of ten behoeve
van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE.
5.5 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van GEZE en/of van Principaal verkregen
gegevens, informatie of knowhow, waarvan Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht,
kennis heeft genomen of kunnen nemen, tenzij kennisgeving aan derden noodzakelijk is in
verband met de nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal niets daaromtrent openbaar
maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE.
5.6 De opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van voormelde informatie. Het
risico ter zake van beschadiging of teloorgaan is steeds voor de opdrachtnemer. Hij zal deze informatie
bovendien slechts aanwenden voor het doel, waarvoor zij werd verkregen.
5.7 Voormelde geheimhoudingsverplichting dient door de opdrachtnemer eveneens te worden opgelegd
aan de door hem in te schakelen (onder)aannemers/derden/hulppersonen en werknemers.
5.8 Na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen de geheimhoudingsverplichting.
5.9 Na afloop van de uitvoering van de opdracht, dan wel na beëindiging van de overeenkomst,
om welke reden dan ook, zijn de opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden/hulppersonen/
werknemers verplicht om alle informatie en eventuele kopieën op eerste verzoek van
GEZE onverwijld aan haar te retourneren, dan wel te vernietigen. Het is de opdrachtnemer in dit
geval verboden om de informatie (digitaal) op te slaan, of anderszins te bewaren.
5.10 Per door GEZE geconstateerde overtreding van hetgeen is bepaald in lid 3 tot en met 9 van dit
artikel, verbeurt de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- onverminderd
de verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeding van eventuele overige door GEZE geleden
of te lijden direct en/of indirecte schade.

6. Prijzen
6.1 De door de opdrachtnemer berekende prijzen zijn exclusief B.T.W. en gebaseerd op franco
levering inclusief te betalen (invoer)rechten en vervoers- en afleverkosten, gelost op de door GEZE
aan te wijzen plaats(en) waarbij het transport en aflaadrisico voor rekening en risico is van opdrachtnemer.
Tevens dient voor rekening en risico van opdrachtnemer geleverd te worden inclusief
deugdelijke emballage en inclusief kosten van keuringen, beproevingen, certificaten, e.d.
6.2 De koopprijs/opdrachtsom/aanneemsom is inclusief:
a) alle lonen, sociale lasten, risico, winst, algemene bedrijfskosten, reis en/of verblijfkosten,
werk/regenkleding, reisuren woon/werk, verlet en dergelijke;
b) alle verpakkingskosten, transportkosten (voor zowel horizontaal als verticaal transport),
vervoersrisico en loskosten, opslagkosten op of nabij het werkterrein, valutarisico,
invoerrechten en kosten van grensoverschrijding
c) deugdelijke emballage en inclusief kosten van keuringen, beproevingen, certificaten, e.d.
d) alle onderdelen, welke niet nader genoemd en/of aangegeven worden, maar die wel
noodzakelijk zijn voor een volledige voltooiing van de opgedragen werkzaamheden,
levering of dienstverlening.
6.3 De met opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast en niet aan indexering onderhevig.
Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen, koersen en anderen kostenverhogende
factoren, alsmede meerof minderwerk, kunnen niet aan GEZE in rekening worden gebracht, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7. Betaling, opschorting, verrekening en cessieverbod
7.1 Met inachtneming van het in deze AIOV bepaalde, zal GEZE de factuur van de opdrachtnemer
binnen 60 kalenderdagen na ontvangst c.q. oplevering betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen is en behoudens betwisting van de gefactureerde werkzaamheden dan wel
het gefactureerde bedrag, zulks onverminderd de aan GEZE toekomende rechten van opschorting
en/of verrekening en het overige in deze AIOV bepaalde.
7.2 GEZE heeft het recht iedere betaling op te schorten, indien Opdrachtnemer één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt of
dreigt niet na te komen.
7.3 GEZE heeft het recht om voor rekening van Opdrachtnemer een zekerheidsstelling te vragen
om de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen, in welk geval Opdrachtnemer verplicht is deze te stellen.
7.4 Indien enkel aan het einde, dan wel bij het afronden van een gedeelte van de opdracht door
opdrachtnemer wordt gedeclareerd, zal GEZE de betreffende factuur slechts betalen zodra het werk of
het gedeelte waarop een termijnbedrag betrekking heeft, door de opdrachtnemer naar genoegen is
opgeleverd en nadat de opdrachtnemer GEZE desgevraagd heeft aangetoond, dat deze de eventuele
door hem gecontracteerde derden/hulppersonen en/of de tewerkgestelde werknemers het hun toekomende heeft/hebben betaald en alle verschuldigde belastingen en premies zijn afgedragen.
7.5 Het is de opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE, verboden
om zijn vorderingen op GEZE over te dragen aan derden, te verpanden, dan wel anderszins
te bezwaren.
7.6 GEZE is steeds gerechtigd vorderingen op de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook, al dan
niet opeisbaar onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen zij aan de opdrachtnemer is verschuldigd.
7.7 Betaling door GEZE impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig recht ingevolge de
overeenkomt en/of deze AIOV.

8. Uitvoering van de opdracht
8.1 De ingekochte zaken en/of de verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming zijn met
hetgeen in de overeenkomst inclusief bestek is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering,
uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder deskundige leiding, in alle opzichten
overeenkomstig de tekeningen en specificaties en/of ten minste gelijk aan door opdrachtnemer
aan GEZE ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen en volledig in staat
de prestaties te leveren voor het doel waarvoor het geleverde bestemd is, alsmede voldoen aan alle
ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften,
waaronder die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
8.2 De opdrachtnemer is verplicht om bij uitvoering van de opdracht de door GEZE gegeven
instructies en aanwijzingen op te volgen.
8.3 GEZE en/of Principaal hebben het recht om tussentijds het werk of de ingekochte goederen
tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. Opdrachtnemer zorgt
in dat geval, dat GEZE en/of Principaal ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over
zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijze door GEZE en/of Principaal kan worden verlangd.
Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging en/of beproeving generlei
rechten ontlenen. De kosten van deze beproevingen zijn voor rekening van GEZE of principaal als
blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Overeenkomst; in het
andere geval zijn genoemde kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
8.4 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder de vooraf gegeven schriftelijke toestemming
van GEZE, rechtstreeks in contact te treden met opdrachtgever in verband met de totstandkoming
of de uitvoering van de opdracht.
8.5 De leveringen en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht/overeenkomst vastgestelde
tijdstip plaats te vinden en in de volgorde van het in de Opdracht/overeenkomst opgenomen
schema, danwel het door GEZE vast te stellen schema. De in de Opdracht/overeenkomst vast te
stellen termijnen/schema, zijn fatale termijnen voor Opdrachtnemer.
8.6 GEZE behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen
en/of het tijdstip van de levering/oplevering nader vast te stellen of te wijzigen, al dan niet
door afroep, indien hij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van de opdracht. Opdrachtnemer
heeft alsdan geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel
van GEZE door die wijziging de kosten voor Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd
worden en de redelijkheid en billijkheid mitsdien vorderen dat die kosten geheel of gedeeltelijk
door GEZE of de principaal gedragen worden.
8.7 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat daardoor de werkzaamheden van GEZE en door haar in te schakelen derden niet worden verstoord.
8.8 De opdrachtnemer is gehouden GEZE tijdig voorbericht te geven omtrent een eventuele (te
verwachten) overschrijding van het tijdstip van levering c.q. uitvoering en/of voltooiing van de
opdracht. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van GEZE een (werk-)planning overleggen en/of
medewerking verlenen aan een voortgangscontrole door of vanwege GEZE binnen zijn bedrijf. Het
geven van een voorbericht, dan wel het herzien van de werkplanning, laat alle rechten van GEZE ter
zake van een toerekenbare tekortkoming onverlet.
8.9 Het is opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE, niet toegestaan de opdracht en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden/hulppersonen over
te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ingeleende arbeidskrachten.
8.10 Alle werkzaamheden geschieden op keur van GEZE, principaal en/of de bouwdirectie van het
betrokken werk. GEZE is gerechtigd te allen tijde, dus ook tussentijds en waar ook de werkzaamheden
te (doen) inspecteren, keuren en/of beproeven. De opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn
medewerking te verlenen.
8.11 De opdrachtnemer draagt zorg voor de voor de uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen, materieel en werkkleding. Indien gebruik wordt gemaakt van (hulp)middelen of materieel
van GEZE is GEZE gerechtigd daarvoor kosten aan de opdrachtnemer in rekening te brengen.
8.12 De werktijden van opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen geldende
werktijden van GEZE. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de Arbeidsinspectie en GEZE
8.13 Door GEZE en/of principaal aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld materiaal is en blijft
onder alle omstandigheden eigendom van GEZE en/of principaal en zal als zodanig op voor derden
herkenbare wijze door opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden.

9. Levering, oplevering en keuring
9.1 Levering vindt plaats op de door GEZE aangewezen plaats, gedurende de geldende werktijden
van GEZE. Lossen van de ingekochte zaken buiten de geldende werktijden kan alleen plaatsvinden
na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE. De ingekochte zaken moeten behoorlijk
zijn verpakt en overeenkomstig de aanwijzingen van GEZE worden gelost en opgeslagen. Breuk en/
of beschadiging ontstaan bij het laden, transport, bij het lossen danwel opslaan, zijn voor rekening
van opdrachtnemer, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij
opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door toedoen van GEZE.
9.2 GEZE aanvaardt de levering van de ingekochte goederen eerst nadat zij deze gecontroleerd
heeft. Aanvaarding van de geleverde zaken geldt uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke
staat van de geleverde zaken. Het bepaalde in het eerste lid geldt onverkort na aanvaarding. Indien
de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding
slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de verpakking. In het geval GEZE
heeft ingestemd met het leveren buiten de geldende werktijden zal controle achteraf plaatsvinden.
9.3 Op het moment van de levering gaat de eigendom van de te leveren goederen gaat over
van opdrachtnemer op GEZE. Te vervaardigen goederen worden geacht reeds in eigendom op
GEZE te zijn overgegaan, zodra opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden
heeft verkregen, of heeft vervaardigd. Opdrachtnemer zal deze goederen voor GEZE gaan houden
en individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van GEZE. Een eigendomsovergang houdt
geen goedkeuring in van het gepresteerde.
9.4 GEZE en/of principaal en/of de bouwdirectie zal/zullen het werk bij de oplevering keuren
en zal/zullen het werk (onder voorbehoud) schriftelijk aanvaarden, dan wel onder aanwijzing van
gebreken mogen weigeren. Pas na schriftelijke aanvaarding door GEZE zal het werk als opgeleverd
worden beschouwd en gaan de risico’s dienaangaande over. Hetzelfde geldt voor de levering
van goederen. GEZE zal zo spoedig mogelijk na de levering controleren of de geleverde goederen
voldoen aan de overeenkomst. Eerst op het moment dat vaststaat dat goederen conform Overeenkomst zijn, gaat het risico op GEZE over. Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of
termijnbetaling ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeit uit de met hem gesloten Overeenkomst.
9.5 In geval van afkeuring zal GEZE opdrachtnemer daarvan in kennis stellen. Opdrachtnemer zal
de afgekeurde goederen en/of werk of een onderdeel daarvan op verzoek van GEZE onverwijld
herstellen of vervangen, zonder dat GEZE tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd
de verplichting van opdrachtnemer om eventueel voor GEZE of voor derden ontstane
schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden. Bij gebreke van onverwijld herstel
of vervanging van de afgekeurde zaken is GEZE gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van
opdrachtnemer te (doen)repareren en/of de overeenkomst te ontbinden.
9.6 Bij afkeuring van goederen, materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan heeft GEZE
het recht om de prijs voor zover dit betrekking heeft op de afgekeurde goederen, materialen of het
afgekeurde werk, of een gedeelte van de contractprijs op te schorten, onverlet de gehoudenheid
van opdrachtnemer tot vergoeding van schade, welke GEZE ten gevolge van afkeuring van het
materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.

10. Wijzigingen, meer- en minderwerk
10.1 Meldingen van meerwerk en/of minderwerk voor opdrachtnemer dienen onverwijld schriftelijk
bij GEZE ingediend te worden, met opgave van de consequenties in tijd en geld. Opdrachtnemer
mag niet eerder met de uitvoering van meerwerk aanvangen dan na goedkeuring van GEZE.
GEZE zal het meerwerk beoordelen op basis van de overeenkomst en het bestek en indien het
meerwerk buiten de omvang van het bestek ligt en noodzakelijk is voor de goede voltooiing van de
opdracht, danwel verzocht is door principaal niet onnodig weigeren. Zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring door GEZE van het door opdrachtnemer ingediende meerwerk, heeft opdrachtnemer
geen recht op betaling van kosten van eventueel meerwerk, zulks ongeacht de vraag of het
als meerwerk geclaimde werk reeds is uitgevoerd.
10.2 De opdrachtnemer is gehouden op verzoek van GEZE alle wijzigingen in de opdracht uit te
voeren die technisch mogelijk zijn. Indien uit de door GEZE verzochte wijzigingen, wijzigingen
voortvloeien in het tijdstip van levering/uitvoering en/of oplevering dient opdrachtnemer dat
onverwijld na constatering schriftelijk bij GEZE te worden te melden, zodat partijen gezamenlijk
aanvullende afspraken kunnen maken over deze wijzigingen en de consequenties daarna. Ingeval
omtrent deze wijziging en de consequenties daarvan niet onverwijld overeenstemming wordt bereikt,
heeft GEZE het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat
GEZE tot enige schadevergoeding jegens opdrachtnemer gehouden zal zijn.
10.3 Discussie omtrent wijzigingen, danwel meer- en/of minderwerk mag de voortgang van het
werk niet frustreren. Indien het werk vertraagd wordt en eventueel overeengekomen termijnen niet
gehaald worden, als gevolg van discussie omtrent wijzigingen, danwel meer- en/of minderwerk, is
opdrachtnemer jegens GEZE aansprakelijk voor de gevolgen van deze  vertraging.
10.4 Indien aan (de uitvoering van) de opdracht door de overheid nadere voorschriften worden
gesteld, is de opdrachtnemer verplicht te leveren overeenkomstig deze eisen en voorschriften c.q.
deze werkzaamheden te verrichten c.q. uitvoering aan deze voorschriften te geven, zonder dat dit
aanspraak geeft op enige verrekening, schadevergoeding of vergoeding voor meerwerk door GEZE.
10.5 De opdrachtnemer is behoudens schriftelijke toestemming of opdracht van GEZE niet gerechtigd
enige wijziging aan te brengen in de opdracht.

11. Facturering
11.1 De door de opdrachtnemer op te stellen factuur dient te voldoen aan alle wettelijke eisen.
11.2 Op de factuur dienen in ieder geval te worden vermeld:
a. Naam, adres en woonplaats van GEZE
b. Naam, adres en woonplaats van opdrachtnemer
c. Het fiscaalnummer (BTW nummer) van opdrachtnemer
d. Het nummer van de inkoopopdracht of opdrachtnummer en projectnummer
e. Het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft
f. De leverdatum of het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur
betrekking heeft
g. De omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag en het
loonheffingnummer van Opdrachtnemer
h. Het bedrag van de loonsom in Euro’s dat op de G-rekening gestort moet worden
door GEZE
i. Het IBAN bankrekeningnummer van de G-rekening
j. Een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al
dan niet van toepassing is en:
· Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is; het bedrag van de omzetbelasting
· Indien de verleggingsregeling wel van toepassing is; de vermelding “omzetbelasting verlegd”
Indien deze gegevens niet op de factuur vermeld worden, is GEZE gerechtigd om niet tot
betaling over te gaan.
10.3 Eventuele Opdrachten voor meer- en minderwerk alsmede wijzigingen als bedoeld in artikel
9, dienen door Opdrachtnemer middels afzonderlijke rekeningen te worden gefactureerd.

12. Onderhoud, garantie en aansprakelijkheid
12.1 De opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste materialen, werken en leveringen
overeenstemmen met de opdracht en in overeenstemming zijn met de door GEZE goedgekeurde
productie- en/of confirmatiemonster en voorts volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij
bestemd zijn, als zodanig kunnen worden aangewend en verwerkt en dat de werken/leveringen te
allen tijde een goede en constante kwaliteit hebben en vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten, alsook van fouten of gebreken in de aard, samenstelling of inhoud. Daarnaast garandeert opdrachtnemer dat dienen deze materialen, werken en leveringen in alle opzichten te voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van levering.
12.2 Na oplevering het gehele werk door GEZE aan principaal geldt, tenzij anders overeengekomen,
een bouwkundige onderhoudstermijn van ten minste 12 maanden voor Opdrachtnemer. Gedurende
de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer voor eigen rekening op eerste verzoek van
GEZE alle gebreken te herstellen.
12.3 Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, zowel qua inhoud als qua termijn ten minste dezelfde garantie geven als welke GEZE
tegenover de principaal dient te verstrekken.
12.4 Indien de gebruikelijke garantie van Opdrachtnemer of fabrieksgarantie uitgebreider is dan de
garantie zoals genoemd in lid 2, dan zal de meest uitgebreide garantie gelden.
12.5 Garanties verstrekt door en namens Opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking
tot de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden, worden geacht tevens door Opdrachtnemer te zijn verstrekt. Ter zake deze garanties verbindt Opdrachtnemer zich op eerste verzoek van GEZE zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemde garanties voortvloeiende rechten en aanspraken, als waren het zijn eigen verplichtingen. Opdrachtnemer verplicht zich uiterlijk ten tijde van de oplevering van diens werkzaamheden om alle van de door hem ingeschakelde (onder)
opdrachtnemers ontvangen garanties aan GEZE te overleggen. In de betreffende garantieteksten
dient te zijn opgenomen dat deze gelden ten gunste van GEZE en principaal.
12.6 Opdrachtnemer zal alle gebreken die de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden
bij levering, oplevering of binnen de garantietermijn vertonen, terstond voor zijn rekening
herstellen of deugdelijk oplossen. Alle kosten verbonden aan herstel of vervanging in verband met
een gebrek, alsmede de kosten van het opnieuw in gebruik stellen van de zaken/het werk zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
12.7 Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van Opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, staat het GEZE vrij om, na schriftelijke aanmaning, waarbij aan Opdrachtnemer
een redelijke termijn wordt gesteld, alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, al het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, om het gebrek weg te nemen en alle daaraan verbonden
kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen. Dit recht komt Opdrachtgever eveneens toe
zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden.
12.8 De opdrachtnemer is jegens GEZE aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten
welke ontstaat als gevolg van een doen of een nalaten door opdrachtnemer of door degenen
(derden/hulppersonen/werknemers) van wie opdrachtnemer zich bedient, bij de uitvoering van de
GEZE Benelux B.V. – ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (pagina 3/4)
opdracht of een gebrek in het werk of de ingekochte zaak, waarvoor opdrachtnemer op basis van
de wet aansprakelijk is. De administratie van GEZE en/of de principaal strekt tot volledig bewijs van
de schade van de principaal, behoudens tegenbewijs door opdrachtnemer.
12.9 De opdrachtnemer vrijwaart GEZE voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de Principaal, overheden en toekomstige gebruikers c.q. eigenaren van de door opdrachtnemer geleverde
en/of verhuurde zaak en/of het geleverde werk, alsmede de hulppersonen van opdrachtnemer (al
dan niet in dienstverband).
12.10 In het geval de opdracht is verstrekt aan meerdere opdrachtnemers, die gezamenlijk, al dan
niet gedeeltelijk, bijdragen aan het werk c.q. de levering, zijn de opdrachtnemers ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor het geheel van de schade en/of aanspraken van GEZE en/of derden.
12.11 GEZE is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die de opdrachtnemer en/of
door deze in te schakelen derden/hulppersonen/werknemers lijden bij de uitvoering van, of verband
houdende met de overeenkomst, behoudens het geval er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van het personeel van GEZE.

13. Verzekeringen
13.1 De opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening een voor GEZE genoegzame verzekering
af te sluiten, met een minimale dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis, ter dekking van zijn aansprakelijkheid en de premie steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan GEZE gerechtigd is de
Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van GEZE. Opdrachtnemer zal aan
GEZE op diens eerste verzoek een kopie van de polis verstrekken.
13.2 In geval van inzet van materieel door opdrachtnemer is opdrachtnemer verplicht dit materieel
te verzekeren (aansprakelijkheid, casco). Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat GEZE als medeverzekerde in de polis wordt aangemerkt. Op eerste verzoek van GEZE zal de opdrachtnemer afschriften verstrekken van de polis.
13.3 Opdrachtnemer vrijwaart GEZE en garandeert dat er ten behoeve van WAMplichtige objecten:
a. een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en tevens dekking
biedt voor schade door gebruik van dat materieel;
b. een cascoverzekering is afgesloten;
c. in de polis is opgenomen dat verzekeraars geen regres kunnen nemen op de
meeverzekerde GEZE
13.4 Indien en voor zover echter de opdrachtnemer als medeverzekerde wordt aangemerkt onder
de Verblijf- en Montagedekking van de transportpolis van GEZE en onverminderd zijn aansprakelijkheid
jegens GEZE, ontstaat aanspraak op dekking van de opdrachtnemer ten laste van deze
verzekering eerst nadat GEZE heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de schade in
behandeling wordt genomen en nadat het schadebedrag is vastgesteld en dit bedrag door GEZE
akkoord is bevonden. Beslissingen van GEZE ter zake worden als voorwaardelijk beschouwd. De
polisvoorwaarden liggen voor de opdrachtnemer bij GEZE ter inzage. Schade tot het bedrag van
het eigen risico is voor rekening van de opdrachtnemer.
13.5 De opdrachtnemer cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, die betrekking hebben op door GEZE geleden schade waarvoor hij aansprakelijk is, aan GEZE. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan GEZE worden uitbetaald, kunnen in mindering worden gebracht op de door de opdrachtnemer aan GEZE te betalen vergoeding.

14. Wet ketenaansprakelijkheid
14.1 Indien op de Overeenkomst de Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
van toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen
te voldoen, waaronder verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
14.2 Opdrachtnemer is telkens verplicht, op elk door Opdrachtgever gewenst moment, aan haar
inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat Opdrachtnemer inderdaad aan de in
lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldaan c.q. voldoet, zoals loonstaten en een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de belastingdienst en een verklaring
inzake zijn afdracht percentage van de loonsom op de Grekening, zoals bedoeld in de in het kader
van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
14.3 De opdrachtnemer maakt weekrapporten op volgens de gangbare richtlijnen in de bouw. Hij
biedt GEZE wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten voor akkoord aan.
14.4 Het is de opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag op de
Grekening, waarvoor GEZE ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te
verpanden, anderszins te bezwaren of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.
14.5 De opdrachtnemer is gehouden voldoende waarborgen te scheppen voor inning van belastingen,
premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal
er zorg voor dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan
alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen
en loonbelasting.
14.6 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een
derde/hulppersoon uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dienen de administratieve voorschriften
conform de Invorderingswet 1990 strikt te worden nageleefd. Indien GEZE door derden aansprakelijk
wordt gesteld wegens niet naleving, vrijwaart de opdrachtnemer GEZE voor alle gevolgen van
een dergelijke aansprakelijkheidsstelling.
14.7 Indien de opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden/hulppersonen niet langer
aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Invorderingswet 1990 kunnen voldoen,
dient de opdrachtnemer GEZE daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke
waarvan de opdrachtnemer jegens GEZE van rechtswege in verzuim is. GEZE is alsdan gerechtigd
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
14.8 GEZE heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor zij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens Grekening. In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft GEZE het recht de verschuldigde omzetbelasting eveneens te betalen door storting op de Grekening. De opdrachtnemer zal zorgen dat een Grekening beschikbaar is.
9. Onverminderd het hiervoor bepaalde is GEZE te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde
bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen
op de onderaanneemsom in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de belastingdienst te voldoen. Hetzelfde geldt voor de bij inlening verschuldigde omzetbelasting. GEZE zal
vervolgens dienaangaande jegens de opdrachtnemer zijn bevrijd.
10. Indien GEZE na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belastingen of premies door opdrachtnemer
of na hem komende derden/hulppersonen, deze belastingen of premies heeft moeten
voldoen, heeft GEZE ten belope van het gehele bedrag dat door haar is voldaan, verhaal op de
opdrachtnemer. De vordering van GEZE wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment
van betaling tot de datum der algehele voldoening door de opdrachtnemer.
11. GEZE heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig
hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze Inkoopvoorwaarden, zonder deswege tot vergoeding
van schade en kosten jegens opdrachtnemer gehouden te zijn en onverminderd de haar
verder toekomende rechten, indien Opdrachtnemer enige in dit artikel bedoelde verplichting niet
naleeft, danwel de in lid 2 van dit artikel bedoelde verklaring wordt of is geweigerd, of indien uit
die verklaring of anderszins blijkt dat Opdrachtnemer nalatig is in de afdracht van premies en/of
loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is verleend.
12. Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen
veroorzaakte schade en kosten aan GEZE vergoeden en GEZE vrijwaren voor aanspraken van derden
ter deze zake.

15. Personeel opdrachtnemer/Inlening van arbeidskrachten/ Uitbesteding van (een deel van) de opdracht.
1. De opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers garanderen dat al het door haar ter beschikking
gestelde personeel in het bezit is van de, op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen
en daarop gebaseerde regelingen en besluiten, vereiste geldige identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten en (tewerkstelling)vergunningen en/of verklaringen.
2. De opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers zijn gehouden om van hun onderaannemer
te bedingen dat de Wet Arbeid Vreemdelingen en daarop gebaseerde regelingen en besluiten
strikt worden nageleefd.
3. GEZE is gerechtigd om al datgene te doen dat noodzakelijk is om de identiteit van het personeel
van de opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers vast te stellen. Indien GEZE dat wenst,
zijn de opdrachtnemer en (onder)aannemer gehouden inzage te verschaffen in de originele stukken,
zoals genoemd onder 14.1. Opdrachtnemer zal GEZE voor aanvang van de werkzaamheden in
ieder geval voorzien van afschriften van voornoemde stukken.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEZE zal Opdrachtnemer geen gebruik
maken van aan hem door een derde partij ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten
en/of onderaannemers. GEZE is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen toestemming
te weigeren. GEZE kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Eventueel
door GEZE verleende toestemming, laat de verplichtingen, die Opdrachtnemer uit hoofde van de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden jegens GEZE heeft, onverlet.
5. Indien er sprake is van door een derde aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde arbeidskrachten en/of onderaanneming door een derde partij, zal Opdrachtnemer daarvan een schriftelijke overeenkomst opstellen, waarvan deze voorwaarden integraal deel uitmaken. Opdrachtnemer zal GEZE, desgevraagd, een digitale kopie van de overeenkomst met deze derde partij verstrekken.
6. Bij uitbesteding van werk, respectievelijk inlening van arbeidskrachten, als bedoeld in voorgaand
artikellid, of als ZZPér is de opdrachtnemer verplicht alle wettelijke (en administratieve) voorschriften
stipt na te leven en deze voorschriften en verplichtingen op haar beurt op te leggen aan
haar onderaannemers, de organisatie die de arbeidskrachten levert.
7. Bij inlening van arbeidskrachten (niet zijnde een Zzp-er) wordt alleen (direct of indirect) ingeleend
van een derde die in het bezit is van een SNA-keurmerk (www.normeringarbeid.nl).
8. Indien opdrachtnemer of (onder)aannemers niet aan een of meerdere van de voornoemde
verplichtingen voldoen, verbeuren zij ieder afzonderlijk een boete van € 25.000,- per overtreding
en per ontbrekend document van GEZE, onverminderd het recht van GEZE om volledige schadeloosstelling te verlangen.
9. Het personeel van de opdrachtnemer en eventuele ingeleende arbeidskrachten, alsmede
door opdrachtnemer ingeschakelde (onder)aannemers dienen zich voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de projectleider c.q. uitvoerder van GEZE of diens vervanger.
10. GEZE heeft de bevoegdheid de werknemers van Opdrachtnemer de toegang tot de werklocatie
te ontzeggen, respectievelijk deze te laten verwijderen, indien opdrachtnemer, of de (onder)
aannemer in de uitvoering van een van de bovenstaande verplichtingen tekort is geschoten, of
indien een betreffende werknemer tekort schiet in de uitvoering van de opdracht, danwel zich
op enige wijze misdraagt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van GEZE of de principaal. De
hieraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van Opdrachtnemer

16. Beëindiging.
1. GEZE is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar overige rechten, zoals rechten
ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding voor directe en
indirecte schade en onveranderd het voor het overige bepaalde in deze AIOV, indien:.
a. een verzoek tot surseance van betaling of faillissement van Opdrachtnemer is ingediend
bij de Rechtbank en/of surseance van betaling en/of faillissement van Opdrachtnemer is
uitgesproken, of:
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de opdrachtnemer,
of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtnemer, of tot verkoop van
de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van de
opdrachtnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van GEZE, of:
c. de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het
verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden;
d. de opdrachtnemer enige uit kracht der wet of contractuele condities op haar rustende
verplichting jegens GEZE niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, of:
e. de ingekochte goederen niet voldoen aan de opdracht/overeenkomst en opdrachtnemer,
of:
f. de opdrachtnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor
gestelde termijn te voldoen, of:
g. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer wordt in dit geval geacht van rechtswege in verzuim
te zijn.
h beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de principaal.
i. de overeenkomst tussen GEZE en de hoofdaannemer om welke reden dan ook wordt
beëindigd
2. GEZE is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens de opdrachtnemer
in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde. Coulance halve
kan GEZE besluiten om de opdrachtnemer een termijn te gunnen om alsnog ver te gaan tot nakoming,
maar zij is hiertoe geenszins verplicht.
3. GEZE is in geval van beëindiging van de overeenkomst met opdrachtnemer op een van de
in het vorige lid genoemde gronden, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk zelf of door
derden voor rekening van de opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien met gebruikmaking
van alle aan de opdrachtnemer ter beschikking staande materialen en materieel.

17. Diversen
1. Indien GEZE op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of AIOV niet (onverwijld)
uitoefent, laat dit onverlet haar mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen
wel te doen.
2. Indien een der bepalingen in de overeenkomst, dan wel in de AIOV, nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en de AIOV voor het overige onverkort blijven gelden en
treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke
bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de
nietige of vernietigbare bepaling.
3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen aan principaal
die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, de betreffende
opdracht en/of het betreffende project van GEZE.
4. Het is de opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van
twee jaren daarna niet toegestaan om, zonder de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van
GEZE, rechtstreeks in contact te treden met de Principaal.
5. Per door GEZE geconstateerde overtreding van hetgeen is bepaald in lid 3, 4, 5 en/of 6 van dit
artikel verbeurt de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- onverminderd
de verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeding van eventuele overige door GEZE geleden
of te lijden direct en/of indirecte schade.

18. Geschillen, toepasselijk recht en opschriften.
1. Alle geschillen die tussen GEZE en opdrachtnemer mochten rijzen, daaronder begrepen die
welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, in verband met of naar aanleiding
van een tussen hen gesloten overeenkomst, aanbiedingen, aanvragen, orders, offertes, aanvaarde
orders, opdrachten en leveranties die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost Brabant.
2. Op de verhouding tussen GEZE en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
3. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze AIOV te
vergroten en geen middel tot interpretatie.

GEZE Benelux B.V.
Date of issue: 20.09.2017