Algemene Voorwaarden

GEZE Benelux B.V.
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan GEZE Benelux B.V.

1.    Algemeen

a.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • GEZE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, GEZE Benelux B.V., kantoorhoudende te Eindhoven aan de Steenoven 36, 5626 DK en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17134230.
  • Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of een particulier met wie GEZE een Overeenkomst is aangegaan voor levering van goederen en/of het verrichten van diensten.
  • Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst op grond waarvan GEZE goederen en/of diensten levert aan de Opdrachtgever. Onder Overeenkomst worden onder andere verstaan: en order(bevestiging) of geaccordeerde offerte, een servicecontract, een (koop)overeenkomst. Onder diensten wordt onder andere verstaan: advieswerk, installatie- en montage werkzaamheden, onderhoud- en storingswerkzaamheden.
  • Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2.    Toepasselijkheid

a.    Op alle Overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen, diensten tussen GEZE en de Opdrachtgever (respectievelijk hun rechtsopvolgers) zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

b.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door GEZE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c.    De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met GEZE, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 
d.    Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover GEZE deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

e.    GEZE houdt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 4 weken na de bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

f.    De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten, denk bijvoorbeeld aan de (telefonische) Opdracht om een storting te verhelpen of om onderhoud te plegen.

g.    Mochten een of meer van de bepalingen in de Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is GEZE steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

h.    De Algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van GEZE en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

3.    Offertes en totstandkoming overeenkomst

a.    Alle aanbiedingen van GEZE zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

b.    Een offerte of aanbieding geldt als Overeenkomst zodra deze is ondertekend c.q. akkoord is bevonden door de Opdrachtgever.

c.    Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is GEZE niet gehouden aan de eenzijdige afwijkingen. De Overeenkomst komt dat niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand maar conform het aanbod van GEZE, tenzij GEZE expliciet anders aangeeft.

d.    Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door GEZE en de Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst door GEZE retour is ontvangen.

e.    Een Overeenkomst, met toepassing van de Algemene voorwaarden, komt verder tot stand wanneer de Opdrachtgever een Overeenkomst aanvraagt en deze aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt bevestigd door GEZE, of met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen door GEZE.

f.    Indien de Opdracht mondeling is verstrekt of indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van de Algemene Voorwaarden op het moment dat GEZE op verzoek van de Opdrachtgever met uitvoering van de Overeenkomst start.

g.    Het staat GEZE vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op ander wijze tot stand is gekomen.

h.    In de aanbieding worden specificaties bij benadering opgenomen. GEZE staat niet voor de exacte juistheid van deze specificaties in. Tekeningen en beschrijvingen worden ter informatie bij de aanbieding gevoegd.

i.    Voor de uitvoering van deze Overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van GEZE gekozen.

j.    Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor GEZE slechts bindend, indien deze door een daartoe bevoegde persoon werkzaam bij GEZE schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

4.    Wijzigingen

a.    Indien de Opdrachtgever en GEZE overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing of levering worden beïnvloed.

b.    GEZE behoudt zich het recht voor om de producten die zijn opgenomen in de Overeenkomst zonder nadere aankondiging te kunnen aanpassen, indien de betreffende producten hierdoor voor Opdrachtgever geen onacceptabele veranderingen hebben ondergaan. Acceptabele veranderingen zijn in het bijzonder technische veranderingen, verbeteringen naar de nieuwste stand van de wetenschap en de techniek, verbetering van de constructie en materiaal en vervanging door soortgelijke producten.

c.    Voor zover GEZE voor leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van de orders door één of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot annuleren c.q. beëindigen of vertraging van de haar verstrekte Opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. GEZE is bij annulering of beëindiging slechts verplicht tot terugbetaling van de reeds door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen werkzaamheden zijn verricht of zaken zijn geleverd.

5.    Servicecontracten; duur, verlenging en opzegging

a.    Dit artikel is van toepassing op servicecontracten tussen GEZE en de klant. Een dergelijk contract voorziet in afspraken over onderhoud, service en het verhelpen van storingen door GEZE.

b.    Een servicecontract wordt aangegaan voor de minimale duur van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

c.    Het servicecontract wordt telkens automatisch verlengd met dezelfde duur, tenzij het servicecontract schriftelijk wordt opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden.

d.    Een servicecontract is tussentijds niet opzegbaar. Mocht de Opdrachtgever een servicecontract tussentijds opzeggen blijft de Opdrachtgever dan ook de overeengekomen prijs voor de resterende contractperiode verschuldigd. GEZE kan deze prijs ineens in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 
 
e.    Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft GEZE het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten uit de overeenkomst en de wet.

6.    Uitvoering, levering, montage, installatie en risico overgang

a.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b.    GEZE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.

c.    De productie van GEZE wordt aangestuurd volgens van tevoren van Opdrachtgever verkregen maatvoering. Voor de juistheid van de doorgegeven maten en overige gegevens draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en kan GEZE nimmer aansprakelijk worden gehouden.

d.    De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de geldende tarieven op het moment van montage en installatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

e.    De leveringstermijn, montage- en/of installatieperiode gaat pas in wanneer de Opdrachtgever alle door hem aan te leveren bescheiden heeft aangeleverd, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen, over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen.

f.    Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door GEZE wordt de levertijd verlengd met de tijd die GEZE, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de Opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

g.    De opgaven van levertijden door GEZE worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nooit fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen zal de Opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting. Opdrachtgever vrijwaart GEZE voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

h.    Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop GEZE de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de Opdracht niet zullen wijzigen. Indien een wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.

i.    Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag GEZE de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

j.    Wanneer de voor de in de Opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de Opdracht ter beschikking staan van GEZE worden de werkzaamheden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

k.    Monteurs van GEZE of door GEZE ingeschakelde derden die zich bezighouden met de montage van producten voor of bij Opdrachtgever dan wel elders, zijn op geen enkele wijze bevoegd om GEZE op enige wijze juridisch te vertegenwoordigen c.q. te binden. Het hiervoor gestelde laat de bevoegdheid van de monteurs van GEZE tot het in samenspraak met de Opdrachtgever (of persoon namens de Opdrachtgever) opleveren (al dan niet middels een opleverrapport) van de uit te voeren werkzaamheden onverlet.

l.    Wordt het gekochte door of namens GEZE ter levering aangeboden, dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de afleverbon ondertekend wordt. Laat de Opdrachtgever dit na, maar heeft GEZE bericht van de vervoerder ontvangen dat het gekochte correct is afgeleverd, wordt de levering als voltooid beschouwd.
 
m.     Voor de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst mag GEZE derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.

7.     Oplevering en goedkeuring

a.    De oplevering gebeurt na montage in overleg met de monteur van of namens GEZE.

b.    Het werk wordt opgeleverd als de monteur de werkzaamheden en de veiligheidsanalyses heeft afgerond en blijkt dat aan de geldende normeringen wordt voldaan. Vervolgens wordt de opleverbon ondertekend. GEZE levert een goed werkende en veilige situatie op.

c.    Het opleverrapport samen met het logboek, veiligheidsanalyse en gebruikershandleiding worden na oplevering aan de Opdrachtgever toegezonden door GEZE.

d.    Opdrachtgever dient de mogelijkheid tot oplevering te bieden. Een tekenbevoegd persoon dient namens Opdrachtgever het opleverrapport ter goedkeuring te ondertekenen. Indien Opdrachtgever niemand beschikbaar stelt, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

e.    De namens GEZE aanwezige monteur (of andere vertegenwoordiger van GEZE) mag er op vertrouwen dat degene die namens de Opdrachtgever het opleverrapport ondertekent ook tekeningbevoegd is. Opdrachtgever kan zich in dat verband niet op onbevoegdheid van de betreffende persoon beroepen.

f.    Kleine gebreken welke binnen 30 dagen te herstellen zijn en die een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan, staan een oplevering niet in de weg.

g.    Het ontbreken van een opleverrapport en/of een handtekening van de Opdrachtgever maakt niet dat van een rechtsgeldige oplevering van de montagewerkzaamheden geen sprake is.

h.    Ingebruikname voor oplevering is verboden. Indien de Opdrachtgever het geïnstalleerde eerder in gebruik neemt dan de oplevering, zijn alle risico’s (waaronder veiligheidsrisico’s) voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever twijfelt aan de veiligheid van producten, dient zij dit direct aan GEZE kenbaar te maken.

8.    Verzending en risico overgang

a.    Verzending vindt CIP Vrachtvrij verzekerd plaats, tenzij anders overeengekomen.

b.    Het gekochte is voor rekening en risico van Opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen zijn ontvangen door de Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde. Wanneer de Opdrachtgever een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door GEZE wordt aangeboden, gaat het risico over op de Opdrachtgever op het moment van ontvangst van de goederen door de vervoerder.

c.    Opdrachtgever is verplicht een levering aan te nemen. Extra kosten in verband met het weigeren van een levering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor correcte opgave van het ontvangst adres.

d.    Horizontaal en verticaal transport komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.    Verplichtingen Opdrachtgever

a.    Opdrachtgever verplicht zich om de producten van GEZE oordeelkundig te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn aangebracht en voorts conform de bij het product gegeven mondelinge en schriftelijke instructies en/of  handleidingen.

b.    Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat GEZE de te onderhouden producten zonder belemmeringen kan bereiken indien zij de Opdracht heeft ontvangen voor onderhoud zorg te dragen. In dat kader dient de Opdrachtgever er tevens zorg voor te dragen dat aan GEZE de benodigde ladders, steigers, hoogwerkers dan wel ander benodigd materieel voor het uitvoeren van de werkzaamheden door GEZE aan GEZE ter beschikking worden gesteld en dat er sprake is van een veilige omgeving.

c.    Opdrachtgever draagt er zorg voor en staat er jegens GEZE voor in dat GEZE op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden een aanspreekpunt heeft in de vorm van een persoon die gemachtigd is namens de Opdrachtgever beslissingen te nemen over eventuele aanvullende werkzaamheden en die voorts gemachtigd is tot ondertekening van de werkbon/opleverbon.

d.    Opdrachtgever verplicht zich jegens GEZE om gedurende de looptijd van een servicecontract alle overeengekomen werkzaamheden alleen door monteurs van of namens GEZE te laten uitvoeren.

e.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GEZE verstrekte gegevens en informatie ook indien deze van derden afkomstig zijn.

f.    Indien en voor zover de Opdrachtgever zich niet houdt aan de hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen zijn de gevolgen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Onder andere verliest de Opdrachtgever zijn aanspraken uit hoofde van garanties.

10.    Storingen

a.    Storingen kunnen door de Opdrachtgever bij GEZE worden gemeld. Indien gewenst zal een monteur naar de Opdrachtgever gaan. 

b.    Indien partijen een service contract hebben afgesloten, gelden de afspraken met betrekking tot storingen zoals vermeld in dat contract.

c.    Bij het verhelpen van storingen geldt een inspanningsverbintenis voor GEZE (ook bij servicecontracten).

d.     Indien GEZE bij een storingsmelding adviezen geeft, dient de Opdrachtgever deze adviezen op te volgen. Het niet volgen van  adviezen waardoor extra kosten of schade ontstaat, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

e.    Alle door GEZE te maken kosten voor het verhelpen van een storing worden door GEZE bij de Opdrachtgever tegen de gebruikelijke tarieven van GEZE op het moment van verhelpen in rekening gebracht, tenzij in het servicecontract anders is bepaald.

f.    Bij werkzaamheden die op wens van de Opdrachtgever buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, worden overuren en/of storingsdiensttoeslagen van GEZE afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De werktijden en werkdagen van GEZE zijn maandag – vrijdag van 08.00 uur – 17.00 uur (zie voor huidige werktijden en werkdagen ook de website van GEZE).

g.    Opdrachtgever is verplicht om een persoon namens de Opdrachtgever beschikbaar te stellen die de werkbon van de monteur kan aftekenen. Indien de Opdrachtgever dit nalaat wordt het werk ook als opgeleverd beschouwd indien een van de situaties van toepassing is zoals genoemd in artikel 7 (oplevering en goedkeuring)

h.    Opdrachtgever kan GEZE (telefonisch) de Opdracht verlenen om een storing (repair) te verhelpen of onderhoud te plegen, op deze Opdracht en werkzaamheden zijn onderhavige Algemene voorwaarden van toepassing.

i.    Indien de Opdrachtgever een storing opmerkt en inschat of redelijkerwijs kan inschatten dat bij gebruik na opmerking van de storting de schade groter kan worden, dient zij GEZE onverwijld op de hoogte te brengen van de stroring en de opdracht tot herstel te verlenen. Laat de Opdrachtgever een (tijdige) storingsmelding achterwege, waardoor extra kosten en schaden ontstaan zijn deze kosten en schaden voor rekening en risico van de Opdrachtgever (deze meldplicht geldt ook ten behoeve van onderhoud).

j.    Indien de Opdrachtgever bij storingen of onderhoud derden inschakelt om de storing te verhelpen of onderhoud te verlenen, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.    Prijs en betalingsvoorwaarden

a.    Partijen komen bij de totstandkoming van de Overeenkomst prijzen en/of tarieven overeen. Indien geen afspraken worden gemaakt over de prijzen of tarieven, gelden de gebruikelijke tarieven voor de diensten en leveringen van GEZE.

b.    De door GEZE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

c.    Naast de in de Overeenkomst opgenomen prijzen worden standaard in rekening gebracht:
1.    meerkosten van montage- en/of installatiewerkzaamheden, opslag en overige kosten bij onvoorziene onderbreking van de werkzaamheden ten gevolge van bouwkundige vertragingen;
2.    overwerk en toeslagen in verband met op verzoek van Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger te verrichten nachtelijke werkzaamheden en/of werkzaamheden op feest- en/of zondagen;
3.    meerwerk, dat in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet uitdrukkelijk is opgenomen;
4.    indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals o.a. veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal GEZE gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen. GEZE zal Opdrachtgever over deze prijswijzigingen informeren.
5.    indien GEZE producten dient op te slaan omdat de overeengekomen levering wordt vertraagd, kan GEZE kosten m.b.t. de opslag doorberekenen aan de Opdrachtgever.

d.    Bij service en onderhoud hanteert GEZE telkens haar geldende tarieven op het moment van service en/of onderhoud. Indien de Opdrachtgever een servicecontract heeft afgesloten, gelden de overeengekomen tarieven.

e.    Op de servicecontracten is een jaarlijkse indexering van toepassing. Ten aanzien van de overige tarieven kunnen deze tarieven worden verhoogd naar goeddunken van GEZE.

f.    Prijsstijgingen/verhogingen op basis van overheidsmaatregelen worden vanaf ingangsdatum van die maatregel doorgevoerd.

g.    De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

h.    Facturatie en betaling van servicecontracten geschiedt bij aanvang en ineens voor de gehele contractduur. Elke verlenging wordt ook ineens en bij aanvang volledig gefactureerd.  

i.    GEZE kan factureren door middel van deelfacturen, periodiek en bij afronding. 

j.    GEZE behoudt het recht voor om van de Opdrachtgever een voorschotbetaling, deelbetaling of betaling ineens te ontvangen. 

k.    Prijzen zijn gebaseerd op de levertermijnen en data. Indien de leverdatum zeer vertraagd wordt, welke vertraging voor rekening en risico komt van de Opdrachtgever, en gedurende de vertraging (inkoop)kosten stijgen, komt de stijging van de (inkoop)kosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever, GEZE is in die gevallen gerechtigd de verhogingen door te rekenen aan de Opdrachtgever.

l.    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als Opdrachtgever zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft. Indien GEZE zulks verlangt, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

m.     Ingeval Opdrachtgever nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge de overeenkomst na te komen, is GEZE gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen, onverminderd het recht van GEZE tot volledige betaling van het totale orderbedrag.

n.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal een rente ad 1,5% per maand (de wettelijke handelsrente indien deze hoger is) - een gedeelte van een maand wordt in dat verband als een gehele maand gerekend - verschuldigd zijn, onverminderd het recht van GEZE op vergoeding van verdere schade of vordering van nakoming.

o.    Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is met het tijdig betalen van het door Opdrachtgever aan GEZE verschuldigde zijn alle kosten verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder ook de buitengerechtelijke kosten - die GEZE zal moeten maken om tot incassering van haar vorderingen op Opdrachtgever te komen voor rekening van Opdrachtgever. Voor wat betreft de buitenrechtelijke incassokosten is GEZE gerechtigd de volgende tarieven te hanteren (gestaffeld): 15% over de hoofdsom tot en met € 5.000, over het meerdere tot € 15.000 10 %, over het meerdere tot € 60.000 8 % en over het meerdere tot € 200.000  5 %, en over het meerdere vanaf € 200.000 1%, zulks met een minimum van € 500.

p.    GEZE heeft te allen tijde het recht van Opdrachtgever nadere zekerheden voor de betaling van haar vorderingen op Opdrachtgever te verlangen. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek Opdrachtgever niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is GEZE bevoegd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst op te zeggen, onverminderd het recht van GEZE op volledige betaling van het totale orderbedrag. Opdrachtgever heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.

q.    Eventuele kosten die ontstaan in verband met het niet verstrekken van informatie, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

r.    Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de Overeenkomst de in de administratie van GEZE voorkomende gegevens beslissend.

12.    Garantie

a.    De garantie op geleverde producten bedraagt twaalf maanden gerekend vanaf de dag van de aflevering / oplevering. 

b.    Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk een beroep op garantie kenbaar te maken, doch binnen 10 werkdagen en schriftelijk.  GEZE (en/of haar monteur) beoordeelt of de melding binnen de garantie valt. Indien dit het geval is, heeft GEZE de keuze uit: herstel, vervanging, aanpassing van het product, vervanging middels een soortgelijk of vervangend product en/of indien voorgaande niet mogelijk is of redelijkerwijs niet verwacht kan worden van GEZE (bijvoorbeeld vanuit bedrijfseconomisch oogpunt), kan GEZE er voor kiezen om tot volledige creditering over te gaan of om een deel van het aankoopbedrag terug te betalen. 

c.    Niet onder de garantie vallen schade of gebreken aan producten die het gevolg zijn van:
1.    reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken verricht door anderen dan GEZE
2.    de producten naar het oordeel van GEZE zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of zijn onderhouden
3.    de producten naar het oordeel van GEZE gebreken vertonen door foutieve installatie door de Opdrachtgever of in opdracht van de Opdrachtgever door een derde
4.    typenummers, serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd, wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht
5.    door foutieve verwisselen van vervangbare onderdelen
6.    defecten zijn ontstaan door het niet volgen van de voorschriften van GEZE
7.    defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities
8.    producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden zijn aangewend
9.    defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken
10. vandalisme, of andere van buitenaf komende oorzaken, zoals  o.a. extreem weer, natuurrampen, terrorisme
11. dan wel het gevolg van normale slijtage

d.    Niet onder de garantie vallen gewenste aanpassingen in de gebruiksinstellingen.

e.    Een verzoek tot garantie dient binnen de lopende garantieperiode ingediend te worden. Een verzoek buiten de garantieperiode valt buiten de garantie.

f.    De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland of België verricht op een door GEZE aan te geven adres.

g.    GEZE levert binnen België en Nederland. Indien de Opdrachtgever buiten dit gebied levering wenst of de Opdrachtgever verkoopt de producten door buiten dit gebied, kan van GEZE niet verlangd worden dat zij overgaat tot onderzoek, vervanging of herstel buiten België en Nederland. Indien GEZE alsnog over gaat tot onderzoek zijn de extra kosten die gemoeid gaan met onderzoek, serviceverlening, onderhoud of verhelpen van gebreken aan producten buiten België en Nederland voor rekening en risico van de Opdrachtgever, dan wel de derde (eindgebruiker).

h.    De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

13.    Klachten

a.    Klachten ter zake van producten, dienstverlening of facturen dienen door Opdrachtgever schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch binnen dertig dagen nadat het gebrek c.q. de afwijking is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij GEZE te worden ingediend, op straffe van verval van elke aansprakelijkheid van GEZE uit dien hoofde. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever hierdoor niet opgeschort.

b.    GEZE beoordeelt een ingediende klacht. Ingeval sprake is van ondeugdelijke producten en/of dienstverlening, worden deze producten vervangen door deugdelijke (soortgelijke) producten of worden producten herstelt of aangepast en/of wordt de dienstverlening opnieuw verricht. Indien voorgaande niet kan, of redelijkerwijs niet verwacht kan worden van GEZE, kan GEZE de Opdrachtgever crediteren voor de oorspronkelijke voor dat product(onderdeel)/dienstverlening in rekening gebrachte prijs of een aanpassing verrichten in de in rekening gebrachte prijs.

c.    Zaken, waarover Opdrachtgever heeft gereclameerd, mogen enkel na ontvangst van schriftelijke aanwijzingen van GEZE worden teruggezonden. Zodra zaken door Opdrachtgever zijn bewerkt, verwerkt en/of verpakt, kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.

d.    GEZE is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken, dan wel vervangende zaken, opgetreden gedurende het vervoer of gedurende het onderzoek, behandeling of verpakking in het bedrijf van Opdrachtgever.

14.    Ontbinding en annulering

a.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GEZE op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GEZE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

b.    GEZE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

c.    GEZE is naast de wettelijke gronden voor ontbinding, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst GEZE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

d.    Naast wettelijke gronden voor opschorting heeft GEZE het recht om haar verplichtingen op te schorten indien het noodzakelijk is voor naleving of handhaving van de wet, indien de veiligheid van personen of goederen dreigt te worden of wordt geschaad.

e.    Er is geen annulering mogelijk.

15.    Eigendomsvoorbehoud

a.    GEZE blijft eigenaar van geleverde of te leveren zaken zolang de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met GEZE en/of vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van die Overeenkomst door de Opdrachtgever, zoals schade, boete, rente en (installatie of montage)kosten.

b.    Indien partijen meerdere overeenkomsten (gaan) sluiten geldt het eigendomsvoorbehoud van GEZE tot zekerheid voor de voldoening van de tegenprestatie(s) van de Opdrachtgever die krachtens eerdere of latere overeenkomsten zijn of moeten worden verricht (doorlopend eigendomsvoorbehoud).

c.    Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Indien onder de normale bedrijfsuitoefening valt dat de Opdrachtgever de geleverde zaken vervreemd, geeft GEZE enkel toestemming voor dergelijke vervreemding van haar eigendom indien de koopsom door die derde direct wordt voldaan aan de Opdrachtgever.

d.    Nadat GEZE haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken (laten) terughalen. Opdrachtgever (en/of eventuele derde) zal daartoe alle medewerking verlenen.

e.    Geheel voor rekening van Opdrachtgever zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door  welke oorzaak ook, van de onder zijn berusting zijnde, doch aan GEZE in eigendom toebehorende zaken; Opdrachtgever is verplicht deze zaken, voor eigen rekening, doch ten behoeve van GEZE tegen brand en andere gevaren te verzekeren en verzekerd te houden.

16.    Aansprakelijkheid

a.    Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten, wanprestatie of onrechtmatige daad van GEZE is GEZE voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten van de verzekeraar. Indien de gebeurtenis niet onder de dekking van verzekeraar valt, is GEZE voor de schade aansprakelijk tot maximaal één keer het declaratiebedrag ex. btw van de betreffende Overeenkomst, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan twaalf (12) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis verschuldigde prijs. Een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

b.    GEZE heeft ten alle tijden het recht om de door de Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

c.    GEZE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens, immateriële schade, gemiste besparingen, vorderingen/aanspraken van derde(n), schade door bedrijfsstagnatie, schade die verband houd met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot een systeem of een gebouw of elektriciteitsstoring of een gebrek in de beveiliging van Opdrachtgever. 

d.     Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen de Opdrachtgever en GEZE op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. GEZE is niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel de Opdrachtgever als GEZE zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming e.d.  

e.    GEZE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GEZE is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

f.    GEZE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door producten of grondstoffen die afkomstig zijn van haar fabrikanten c.q. leveranciers of andere derden.

g.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende/directie van GEZE

17.    Vrijwaringen

a.    Opdrachtgever vrijwaart GEZE, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

b.    Opdrachtgever vrijwaart GEZE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

c.    Opdrachtgever vrijwaart GEZE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan GEZE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

d.    Opdrachtgever vrijwaart GEZE voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van GEZE ten behoeve van de Opdrachtgever.

e.    Opdrachtgever vrijwaart GEZE tevens voor aanspraken van derden waarbij GEZE als medepleger van de Opdrachtgever wordt aangemerkt.

f.    Indien de Opdrachtgever aan GEZE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart de Opdrachtgever GEZE voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.

18.    Overmacht

a.    GEZE is niet gehouden aan zijn verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht, onder overmacht wordt o.a. begrepen: werkstaking, blokkades, overheidsmaatregelen, tekortkomingen jegens GEZE door toeleveranciers of van de door Leverancier ingeschakelde derden of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van GEZE, gebrekkigheid van zaken van derden, stroom-, internet-, netwerk-, elektriciteitsstoring, handelen van derden waardoor de producten beschadigd, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurramp, overstroming, weeromstandigheden, aardbeving, algemene vervoersproblemen, ongevallen, gebrek aan- of ziekte van één of meer personeelsleden, terrorisme en al hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

b.    In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van GEZE van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van deze overmacht toestand zal GEZE Opdrachtgever schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voormelde schriftelijke mededeling door GEZE, zullen zowel Opdrachtgever als GEZE gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

c.    Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal Opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding hebben.

19.    Intellectueel eigendom

a.    De intellectuele eigendomsrechten van alle door GEZE krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken, berusten bij GEZE of zijn toeleveranciers en/of bij derde die Leverancier heeft gemachtigd zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

b.    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen en/of te wijzigen.

c.    Leverancier behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de diensten aan te brengen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

20.    Overdraagbaarheid

a.    Opdrachtgever dient wijzigingen in de eigendomsverhoudingen en/of gebruiksrechten ten aanzien van de producten van GEZE waarop een Overeenkomst betrekking heeft onmiddellijk schriftelijk aan GEZE kenbaar te maken. Met toestemming van GEZE kan de nieuwe eigenaar of gebruiker de Overeenkomst overnemen van de Opdrachtgever.

b.    Een wijziging in de eigendomsverhoudingen en/of gebruiksrechten doet een lopende Overeenkomst niet eindigen. Ook is een dergelijke wijziging geen reden voor opzegging. Zolang de Overeenkomst niet wordt overgenomen door een derde partij (met goedkeuring van GEZE) loopt een Overeenkomst, en de daarbij behorende verplichtingen voor Opdrachtgever door.

c.    Opdrachtgever geeft door ondertekening van de Overeenkomst bij voorbaat onherroepelijk toestemming aan GEZE tot overdracht c.q. overname, cessie of verpanding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

21.    Vervaltermijn

a.    Vorderingen en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens GEZE, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij anders aangegeven in de Algemene voorwaarden of Overeenkomst.

22.    Toepasselijk recht en geschillen

a.    Op alle Overeenkomsten van GEZE en Opdrachtgever en daarmee samenhangende (rechts-)handelingen, werkzaamheden, leveringen en rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands Recht toepassing.

b.    Het Weens Koopgedrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
c.    Alle geschillen tussen GEZE en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de rechtbank in het arrondissement van GEZE te Nederland, onverminderd het recht van GEZE om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de Opdrachtgever gevestigd is, te wenden.

versie 1 juli 2019